35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Billede 1
Billede 2
Billede 3
Billede 4

Brønshøj Bordtennis klublove/Vedtægter - 2019

 

1. Navn og Hjemsted

Klubbens navn er Brønshøj Bordtennis af 1. marts 1944. Hjemsted for klubben er Københavns kommune.

2. Formål

Klubbens formål er gennem en ungdoms- senior-og 60+ afdeling at fremme interessen for bordtennis samt at udbrede kendskabet til og give instruktion i bordtennis.

3. Ind- og udmeldelse

Klubben består af aktive og passive medlemmer. En indmeldelse er bindende, dog kan ingen betragtes som værende medlem med de dertil hørende rettigheder og pligter, før kontingent er betalt. Udmeldelse skal ske ved skriftligt henvendelse til et bestyresesmedlem med mindst 14 dages varsel senest 15. august henholdsvis 15. december for at få virkning for den næste kontingentperiode. Et eventuelt skyldigt kontingent skal betales i forbindelse med udmeldelsen.                     

4. Kontingent

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet erlægges forud pr. 1. september og 1. januar.  Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent 14 dage efter betalingsfristens udløb, fremsendes et rykkerbrev med et gebyr på kr. 50.

Er det samlede beløb ikke betalt efter yderligere 14 dage fremsendes rykkerbrev nr. to, denne gang med et rykkergebyr på kr. 100.

Er der ikke betalt 14 dage efter rykkerbrev nr. to, vil bestyrelsen ekskludere medlemmet. Endvidere vil den pågældende blive spærret i ØBTU. 

Fornyet optagelse kan i så fald kun ske ved betaling af den skyldige gæld.

Bestyrelsen har mulighed for at fritage et medlem, der skriftligt og begrundet ansøger herom, for kontingentbetaling for maksimalt èt år ad gangen.

5. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i enhver henseende. Den årlige, ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 21 dages varsel med angivelse af tid, sted, dagsorden, og de reviderede årsregnskaber vedlægges. Forslag fra medlemmerne der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelsen bekendtgøres på klubbens hjemmeside og sendes ud på mail til alle medlemmer. Dagsordenen skal indeholde en specificeret angivelse af de punkter, der ønskes behandlet og de fuldstændige forslag skal sammen med eventuelle medlemsforslag mindst 4 dage før generalforsamlingen foreligge til eftersyn i klublokalet og så vidt muligt offentliggøres på hjemmesiden.

6. Dagsorden

Dagsordenen ved de ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende punkter:

1.0

Valg af dirigent.

1.1

Valg af referent.

2.0

Bestyrelsens beretning.

2.1

Beretninger fra udvalg.

3.0

Fremlægning og godkendelse af regnskab.

4.0

Fastsættelse af kontingent.

4.1

Indkomne forslag.

5.0

Valg af formand for 2 år (lige år)

5.1

Valg af næstformand for 2 år (ulige år)

5.2

Valg af kasserer for 2 år (ulige år)

5.3

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år.

5.4

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

5.5

Valg af 1 revisor for 1 år.

5.6

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

6.0

Eventuelt.

7. Stemmeret

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, ved ændringer af klubbens Love og Vedtægter dog 2/3 flertal af de fremmødte. Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Dog skal der ved valg, afholdes skriftlig afstemning, såfremt blot èt medlem kræver det. Stemmeret har ethvert medlem, som ikke er i kontingentrestance, og forældre til medlemmer under 18 år har stemmeret i forhold til antal af indmeldte børn, dog kun en stemme pr. barn, som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun bruges ved personligt fremmøde. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer kan vælges blandt fraværende medlemmer, såfremt de inden generalforsamlingen skriftligt har givet tilsagn om at modtage valg til den gældende post.

8. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 25% af klubbens medlemmer,dog maksimum 25 medlemmer, herunder medregnes forældre til medlemmer under 18 år, skriftligt rejser krav herom. I begge tilfælde skal der angives dagsorden ved den pågældende generalforsamling. Når kravet er rejst, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden der er forløbet 30 dage og med mindst 8 dages varsel.

9. Bestyrelsens størrelse og ansvar

Bestyrelsen består af i op til 7 medlemmer. Formand, næstformand, og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Disse 7 eller et blandt bestyrelsens medlemmer nedsat forretningsudvalg, leder klubbens daglige virke under ansvar overfor den øvrige bestyrelse samt generalforsamlingen, med hjælp af de nedsatte udvalg. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede og ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen mødes, når formanden finder det nødvendigt, eller hvis 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Dog skal bestyrelsen mødes mindst hver anden måned. Referatet senes ud via mail til alle medlemmer. Ved formandens fravær leder næstformanden bestyrelsen. Suppleanterne kan af bestyrelsen gives tilladelse til at overvære bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Udtræder et medlem af bestyrelse i årets løb indtræder en suppleant i bestyrelsen.

10. Økonomi - Tegnings regler

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Kassereren er ansvarlig for at klubbens regnskaber føres omhyggeligt, specificeret og med nøje kontrol med klubbens aktiver og passiver. Den kontante beholdning må på intet tidspunkt overstige 2.000,00 kroner. Klubbens midler skal indsættes på bankbog og/eller girokonto. Regnskabsåret følger kalenderåret. Den valgte revisor har på ethvert tidspunkt ret til at kræve regnskaber, bilag og kassebeholdning forevist og gennemgået. Formanden og Kassereren tegner foreningen økonomisk i fællesskab, ved beløb under 2.500,00 kr. dog kun ved kassererens underskrift. Regnskabet skal forelægges revisoren til gennemgang og godkendelse inden 1. marts. Det af bestyrelsen og revisor underskrevet regnskab forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i foreningen. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/giro konti hver for sig. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til en hver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

11. Karantæne og/eller eksklusion m.v.

Bestyrelsen kan ved 2/3 flertal idømme et medlem karantæne, i særlige tilfælde eksklusion, såfremt det pågældende medlem skønnes at have skadet klubbens navn og/eller interesser ind og/eller eksternt. En sådan afgørelde kan inden for en måned ankes for en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 25 % af klubbens medlemmer, dog maksimum 25 medlemmer skriftligt kræver dette, eller den kan ankes til den førstkommende ordinære generalforsamling.

Dersom et af klubbens medlemmer påfører klubben en udgift i form af en af ØBTU eller DBTU udstedt bøde, har bestyrelsen mulighed for at idømme det pågældende medlem en bøde på maksimalt det pågældende beløb.

12. undtagelser

I tilfælde, hvor disse love viser sig utilstrækkelige, kan bestyrelsen midlertidigt vedtage regler, som skønnes nødvendige for klubbens arbejde.

13. Klubbens opløsning

Vedtagelse om klubbens opløsning eller forandring af dens hjemsted, navn eller formål kan kun ske på en til dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og vedtagelse kræver mindst 5/6 af disse stemmer. Er det fornødne antal stemmeberettigede medlemmer ikke til stede, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtagelse kan ske med 5/6 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmeberttigede medlemmer, der er til stede. Træffes der i henhold til foranstående beslutning om klubbens ophør, tages der samtidig ved simpelt stemmeflertal stilling til, hvorledes afviklingen skal gennemføres. Eventuel resterende skal gå til et, af generalforsamlingen valgt, almennyttigt formål.

14. Politik vedr. børneattester

Hvem: Alle trænere og mentore tilknyttet Brønshøj Bordtennisklub skal have ren børneattest for at kunne fortsætte med at være trænere/mentore i Brønshøj Bordtennisklub. Der tages ikke særlige hensyn til trænere der udelukkene træner voksne. Alle trænere der benytter det af Brønshøj Bordtennisklub lejede lokale er underlagt ovenstående bestemmelse, uanset deres tilhørsforhold til andre klubber, overbygning af Brønshøj Bordtennisklub eller andre forhold.

Periodisk:

Børneattester trækkes af Brønshøjs Bordtennisklubs bestyrelse hvert andet år i ulige år. Dog første gang 1. maj 2018. Trænere og mentore der ikke ønsker ovenstående stopper automatisk træneraktiviteten i Brønshøj Bordtennisklub ved først givne lejlighed. Dog senest 3 mdr. efter første forespørgsel om børneattest.

Konsekvens:

Såfrem børneattesten indeholder domme vedr. krænkelse af eller overgreb mod børn, skal ethvert forhold til og samarbejde med træneren/mentoren ophøre med øjeblikkelig virkning. Der tilbagebetales ikke nogen form for godtgørelse, for meget betalt medlemskab eller lignende, til træneren/mentore fra Brønshøj Bordtennisklub, i tilfælde af en sådan bortvisning.

15. GDPR Privatpolitik i Brønshøj Bordtennis.

Brønshøj Bordtennis skal opfylde de gældende regler for GDPR (Privatpolitik). GDPR for Brønshøj Bordtennis skal være tilgængelig på klubbens hjemmeside.

 

Disse reviderede Klublove/Vedtægter er vedtaget på BB`s ordinære generalforsamling onsdag den 27 marts 2019 og træder i stedet for alle tidligere love/vedtægter.

 

Udskriv Email

Referat fra generalforsamling den 27. marts 2019

27.03.19. kl. 19- 22.40 Referat

 

Dagsorden fulgtes ifølge vedtægterne:


1.0.    Valg af dirigent.

Formand, John Kjær (JK), bød forsamlingen af 40 fremmødte - overvejende 60+-medlemmer (inkl. bestyrelsen) velkommen og forelagde forsamlingen bestyrelsens forslag til valg af dirigent, Poul Danborg (PD) fra DBTU, hvis evner man allerede fra den ekstraordinære generalforsamling i 2018 havde stiftet anerkendende bekendtskab med, hvorfor denne valgtes uden modkandidat.

Dirigenten (PD) tog efterfølgende ordet og indledte med lykønskninger i anledning af Brønshøj Bordtennisklubs 75-års-jubilæum.

Herefter konstaterede PD at generalforsamlingen var lovmedholdeligt varslet og indkaldt og at forslag var rettidigt indkommet til bestyrelsen og udsendt til medlemmerne. Vedrørende denne konklusion protesteredes der fra salen ved Torben Reiff (TR) og Mikael Madsen (MM) med henvisning til, at bestyrelsens vedtægtsændringer ikke havde været forelagt for medlemmerne i indkaldelsen til generalforsamlingen, men først var blevet udsendt ved mail den 21. marts sammen med medlemsforslagene. Dirigenten besluttede jf. vedtægternes § 5, at bestyrelsens vedtægtsforslag kunne behandles på generalforsamlingen under dagsordenspunkt 4.1 Indkomne forslag.

1.1  Valg af referent.

Phillip Steptoe valgtes som referent uden modkandidat.

PD foreslog Torben James (TJ) som ordstyrer under den følgende debat.

2.0.  Bestyrelsens beretning.

Formanden (JK) uddybede den skriftlige beretning med understregning og detaljering af de begivenheder, bestyrelsen havde fundet væsentlige - dels for klubben selv og dels for bestyrelsen i det forgangne år.

Således nævntes problemerne med, at alle elitespillere såvel seniorspillerne på Stiga-holdet og 1. divisionsholdet samt ungdomselitespillerne kort inden sæsonstart 2018-2019 havde meldt sig i andre klubber, og at man derfor med kort varsel havde måttet finde nye spillere til seniorholdene. Ligeledes omtaltes problemerne omkring debatter med 60+-afdelingen og den - i konsekvens heraf og i forbindelse med ekskluderingssagen - ekstraordinære generalforsamling i 2018, som dog omtaltes som havende haft en for alle involverede parter lykkelig udgang. JK nævnte succeser i forbindelse med det årlige Falkenberg- besøg og kom efterfølgende ind på klubbens 75-års jubilæum med taksigelser til de mange, som havde bidraget med frivillige indsatser og sponsorering af diverse tiltag – herunder udfærdigelsen af bogen om Brønshøj Bordtennis. Sluttelig omtalte JK problemerne omkring ”Gebyr-sagen”, som drejer sig om, hvorvidt der fremover skal betales gebyr for brug af lokalet, hvor Brønshøj Bordtennis ejer bordtennisbordene.

Formanden gav en kort forklaring af urimelighederne med flg. regneeksempel: 10 kr./bord/time vil beløbe sig til 76.500 kr. årligt pr. afdeling for 3 timer dagligt i 5 dage ugentligt i 51 uger, hvilket totalt set (229.500 årligt) er mere end de samlede medlemskontingenter. Formanden udtalte, at på nuværende tidspunkt er der ingen, der med sikkerhed ved, hvad der vil ske i sagen. Klubben har protesteret over for kommunen.

Formanden afsluttede bestyrelsens beretning med at takke bestyrelsen for den store indsats og det gode samarbejde.

Forinden bestyrelsens beretning blev godkendt kom en række indlæg fra salen:

Mikael Madsen (MM) ønskede at få præciseret eller forklaret bookingen af kun 45 timer ugentligt. Bestyrelsen bekræftede, at man kun havde booket 45 timer ugentligt, hvor Brønshøj hidtil havde haft adgang til lokalet i hele centrets åbningstid.

Susanne Berg (SB) ønskede at få at vide, om ikke andre klubber havde samme problematik vedrørende gebyrsagen, og om bestyrelsen ikke havde haft kontakt til relevante, mulige kilder. Hertil besvarede flere af bestyrelsens medlemmer, at man naturligvis havde haft følere ude, og at der var konsulteret med DBTU, DIF m.v. samt at hele Grøndalscentret med alle sine aktiviteter naturligvis også er meget interesseret i, hvor det hele bærer hen.

Torben Reiff (TR) henviste vedr. Gebyr-sagen til specielle problemer vedrørende bordtennis, idet han henledte opmærksomheden på at bordtennislokalet er to en halv gang dyrere pr. time end den dyreste sportshal i kommunen, og endda selvom Brønshøj Bordtennis selv ejer bordtennisbordene. Lokalerne for de øvrige sportsgrene i Grøndal Multicenter f.eks. bueskydning, brydning, judo, fægtning og dans skulle kun betale et gebyr på 10 kr. i timen dvs. en tiendedel af det, der skulle betales i gebyr for bordtennislokalet.

Blev støttet af Ole Hebsgaard (OH). Esther Zivadinovic (EZ) kunne tilføje, at kommunen aktuelt ikke selv kan finde ud af, hvordan problemet skal løses end sige struktureres.

TR fik atter ordet og bad om uddybning af problemerne omkring elitehold og sponsorkontrakter. Henviste til, at der ikke var Brønshøj-spillere i Stiga og 1. division og ingen ungdoms-elite. Ønskede at høre bestyrelsens planer for fremtiden desangående.

Formanden (JK) oplyste, at der var 1 ungdomselitespiller fra Brønshøj, Emil Friis, som spillede på 1. divisionsholdet. Omtalte derpå, at der forelå et nyt oplæg på 20 sider fra overbygningen til løsning af nogle af de mange problemer (bl.a. manglende spillere, trænere og finanser). Det skulle den nye bestyrelse i Brønshøj Bordtennis tage stilling til. Han gjorde opmærksom på at overbygningen, CPH bordtennis og Level, samt Team Copenhagen er utålmodige efter problemløsninger og presser på. Sagde afslutningsvis, at betalende spillere fra udlandet ikke er ønskelig løsning.

Herefter fik sportschef Dennis Skaarup (DS) fra Level Academy ordet og forsøgte at belyse vigtigheden af, at alle samarbejdende klubber støtter op om løsningen af de vigtigste problemer, som han mente var og er børne- og ungdoms- og elite-spillerne. Indrømmede, at der havde været en del spillere som havde flyttet klub af finansielle grunde, og fordi der var blevet stillet krav til spillerne om at træne. Mente ikke, at det var så vigtigt, at ungdomselitespillerne i Level Academy kom fra andre klubber end klubberne i CPH- samarbejdet. De 3 enheder Brønshøj, København og Level AC burde stå sammen om at få det bedste ud af de samlede ressourcer.

TR understregede vigtigheden af at bestyrelsen tydeligt klarlagde for medlemmerne, hvilke problemer Brønshøj Bordtennisklub står overfor og henviste til, at netop disse manglende informationer længe har været et frustrerende problem, som bl.a. medførte uroen i 2018 og den ekstraordinære generalforsamling.

DS affejede kritikken og henviste til, at det er normalt at spillere forlader klubber og finder nye klubber. Gentog vigtigheden af udviklingsarbejdet vedrørende ungdomselitespillere.

Dirigenten, PD, lukkede herefter debatten og gik over til næste punkt på dagsordenen

2.1.  Beretninger fra udvalg.

Esther (EZ) omtalte det langtrukne arbejde i Tøjudvalget, som nu var afsluttet. Kunne fortælle, at der indtil videre var solgt 70 trøjer. Endvidere berettede hun med tilfredshed om arbejdet i Jubilæumsudvalget og det fine udkomme – herunder Jubilæumsbogen (kr. 50 aktuelt) – og EZ afsluttede med taksigelser til sponser Flemming Weinrich for bogen.

Fra Senior- og Ungdoms-udvalget var der ingen beretninger, da begge udvalg aktuelt ikke fungerer som egentlige udvalg.

Diskussionen kom efterfølgende til at handle om diverse kommissorier, som bestyrelsen for nylig har udarbejdet (udsendt pr. e-mail til alle medlemmer umiddelbart inden generalforsamlingen) for de vigtigste udvalg. Nogle fra salen mente, at bestyrelsen ikke alene kunne beslutte ordlyden af sådanne kommissorier, hvortil dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen ikke kunne ændre på bestyrelsens formuleringer og beslutninger, men alene give bemærkninger herom under dagsordenens punkt 6.0 Eventuelt.

Kurt Thomsen (KT) ønskede at nævne en problematik omkring fastsættelse af Falkenberg-60+-holdet, hvor han mente, at det alene burde være spillere fra Brønshøj 60+, som skulle spille på holdet og ikke også spillere fra Ballerup.

TR kunne til dette opridse den historiske baggrund, hvor det faktisk var Gert Jørgensen (GJ) og DGI som havde etableret kontakten til Falkenberg. I de første år var der spillere fra såvel DGI som spillere fra Brønshøj, som udgjorde holdet, og at det havde været svært at finde spillere, som kunne / ville deltage i de 2 første stævner i Falkenberg, hvorfor man havde kontaktet Ballerup Bordtennis-spillere. Disse var så sidenhen vedblevet med at spille med, når der er Falkenberg-stævner.

KT mente ikke, at det var rimeligt, at Brønshøj-spillere, som ikke kan være med på Falkenberg- arrangementerne, skal være med til at betale for arrangementet. Bestyrelsens Henrik Sandvad (HS) gav Kurt delvis ret.

Mikael Madsen (MM) spurgte om antallet af klubber i CPH og fik af bestyrelsen svaret 3. Herefter lukkedes debatten og dirigenten konstaterede, at bestyrelsen beretning var godkendt.

3.0. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 

Bestyrelsens Bjarne Coster (BC) indledte med at rose Mikael Madsen (MM) for – som den eneste - at have fundet en fejl i regnskabet. Fejlen forklaredes at være opstået pga. manglende kontingentindbetalinger (rykkergebyrer) og diverse IT-problemer, hvilket forsamlingen accepterede.

TR ønskede at henlede bestyrelsen og forsamlingens opmærksomhed på, at 60+-afdelingen faktisk bidrager med et overskud på næsten 43.000 kr., som går til ungdomsarbejdet, samt betaler op mod 1/3 af klubbens samlede udgifter til materiel og vedligeholdelse af klublokalet. Man kunne også af regnskabet se, at der var sket en kraftig opprioritering af ungdomsarbejdet (U11 og U13) i andet halvår af 2018, hvilket TR fandt positivt.

Tommy Jensen (TJ) efterspurgte et budget til sammenligning, for bedre at kunne vurdere regnskabet, hvortil BC svarede, at bl.a. er kontingentet ikke fastlagt (fastlægges ved afstemning på generalforsamlingen) samt uklarhed om udfald af gebyrsagen, hvorfor der ikke var og er budget.

Dirigenten (PD) konstaterede, at der ikke var flere bemærkninger og at regnskabet blev accepteret og vedtaget. 

4.0.  Fastsættelse af kontingent.

Som følge af manglende klarhed over gebyrsag samt overbygningen, kan der ikke meningsfyldt tages stilling til konsekvenserne for det fremtidige kontingent. Bestyrelsen foreslår derfor ikke på nuværende tidspunkt kontingentændringer for den kommende sæson. Når der er klarhed om disse sager, vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling senere på året, hvor kontingentspørgsmålet kan behandles.

Således glider debatten umiddelbart over i

4.1.  Indkomne forslag.

Dirigenten gav Dennis Skaarup (DS), sportschefen for Level Academy ordet til forklaring af hans kontroversielle forslag om nedlæggelse af 60+-afdelingen. Indledningsvis roses 60+afdelingen for dens tilblivelse og indsats i ældreaktivering, men efterfølgende udtrykkes en lang række beskyldninger om 60+’s generelle og enkelt-medlemsrelaterede - for klub- og bestyrelsesarbejdet – destruktive virksomhed på sidste års generalforsamling og i efteråret 2018. DS understregede dette med, at 60+ således blev skyld i, at man mistede 130.000 kr. i sponsorpenge til CPH overbygningsarbejdet. DS understregede, at 60+- afdelingen fra Level Academy’s synspunkt ansås som havende undergravet klubarbejdet med meningsløs paragraf-rytteri til hinder for fondssøgning m.m.. Konklusivt hævdes, at 60+ er destruktiv og ødelæggende for Brønshøj Bordtennis og ungdomsarbejdet, og PD opstillede på foranledning af DS 3 alternative forslag til afstemning: 1) 60+ ophører umiddelbart med at stille krav i de givne sammenhænge – eller – 2) 60+ bidrager med medlemmer til bestyrelsen og deltager aktivt i helheden til løsning af problemerne for alle involverede – eller – 3) 60+ udtræder af egne fri vilje og bliver i juridisk medholdelig forstand en selvstændig klub.

Dirigenten mente ikke, man umiddelbart på denne opsang kan gå direkte til afstemning og fastslog at man kunne nedlægge en afdeling, men ikke kunne ekskludere medlemmerne fra klubben. Bedte om kommentarer fra forsamlingen.

Den efterfølgende debat drukner undertiden i ordkløveri og gensidig mistro.

Susanne Berg (SB) mente ikke, at der er juridisk dækning for at smide 60+ ud af Brønshøj Bordtennisklub. DS driller med, at 60+ kan betale seniorkontingent. Dirigent og Ole Dons (OD) mener ikke, at nogen i bestyrelsen kan ekskludere eller nedlægge en afdeling, og Henrik Sandvad (HS) bifalder og henviser til at forslagene er uklart formulerede for så vidt angår ordlyd og intention, og således er delvis uladsiggørlige. EZ støtter imidlertid DS i opfordringen til 60+ om at indtræde i bestyrelsesarbejdet og tage ansvar.

SB udtrykte sorg over udviklingen og efterlyser sammenhængskraft, men har svært ved at forstå DS’s kritik af 60+, da hun mener, at 60+ havde rimelige krav til bestyrelsen om klarlæggelser af problematikker og henviste til den ringe informationsformidling.

DS argumenterede, at repræsentanter fra senior- og ungdoms-afdelingerne ikke var mødt frem til generalforsamlingen, hvilket han tolkede som værende bevis for, at man i disse afdelinger er tilfredse og ikke har indsigelser. Kontrasterende hertil var 60+-afdelingens medlemmer mødt talstærkt og dominerende op, hvilket så skulle bevise 60+´s fortsatte utilfredshed og undergravende virksomhed.

SB mente ikke, at det er rimeligt at beskylde 60+ for tab af sponsorat, og at den slags påstande er med til at grave kløfter mellem afdelingerne og hæmme løsning af de fælles problemer. Påpeger således, at DS gør det samme selv, som han beskylder 60+ for – altså projicering.

DS svarede, at der er et fåtal styrende personer i 60+, som er de reelt ødelæggende, og HS fra bestyrelsen spørger dertil, om der menes at være et tavst flertal i 60+. Han fortsatte med at indrømme, at bestyrelsen i al fald delvis er skyld i, at 60+ er blevet en klub i klubben. Også han ønsker en løsning, hvor alle 3 afdelinger hjælper til.

Jørgen Bengtson (JB) forklarede, at antallet af fremmødte 60+ kun afspejler, at der er indkomne forslag til generalforsamlingsafstemning, som går imod 60+, og det er grunden til, at man er mødt talstærkt op.

Martin Marrak (MAM), sponsoransvarlig fra bestyrelsen, fandt anledning til at rose DS for indsatsen til fremme og løsning af problemerne.

Kurt Thomsen (KT) ønskede, at det tages til referat, at han som 60+-medlem har tilbudt sin hjælp, og at vi skal respektere hinanden og holde op med mudderkastning.

Mads Schiellerup (MS) roste sammenholdet i 60+, men efterlyser 60+-medlemmernes arbejde for hele Brønshøj Bordtennis.

EZ bifaldte og mente, at vi alle er Brønshøj Bordtennis, og at 60+ medlemmerne har tid til at lave et stykke arbejde for klubben.

Aage Nielsen (AN) protesterede over beskyldninger om, at 60+ ikke laver aktivt arbejde for klubben og giver en række eksempler.

TR roste 60+-sammenholdet og enigheden og henviser til, at 60+ er en demokratisk klub i Brønshøj Bordtennis-klubben, hvor man har savnet forståelige oplysninger vedrørende overbygningssamarbejdet CPH bordtennis.

KT gentog, at han overfor EZ har tilkendegivet tilbud om at hjælpe og deltage i arbejdet, hvortil EZ svarer, at hun har udfærdiget lister, hvor man kan skrive sig på, men det er der ingen, der har gjort.

OH afviste påstanden om, at 60+ har den påståede tid, overskud og ressourcer. Mente at 60+ gør hvad 60+ kan.

Debatten rullede videre uden konklusioner, og dirigenten tog ordet og spurgte direkte henvendt til DS, om han vil trække sit forslag tilbage, hvilket denne accepterer.

Der blev afholdt 10 min. pause

Mødet blev genoptaget og DS’s forslag om 60+ blev trukket tilbage, men problematikken omkring kontingenter og disses betalingstidspunkter og frister og ungdomsarbejdet er ikke løst. Således får DS atter ordet og forsøger at få forsamlingen til at forstå, at der skal tages stilling hurtigt, da ungdomsafdelingen har brug for, at der indgås aftaler med trænere, og at disse skal betales med kontingentmidler. Endvidere gøres der opmærksom på, at det er trænerne som opkræver kontingenter, og at det er stort arbejde at gøre det halvårligt, hvorfor ændring til 1 gang årligt vil være en lettelse (DS’s andet forslag). DS fortsatte med at forklare vigtigheden af, at der nu tages beslutning om kontingentstørrelsen, for at der kan laves aftaler med flere trænere (mindst 2) nu - og ikke først efter en eventuel beslutning til en ekstraordinær generalforsamling senere på året. Understreger, at det da vil være for sent, og at planerne med ungdomsarbejdet vil være tabt. DS mente endvidere, at ungdomsspillerne vil komme mere til Grøndalscentrets Brønshøj Bordtennis fremover, og at man i 60+ også skal være indstillet herpå.

Fra salen udtrykkes spørgsmål om, hvorfor generalforsamlingen skal tage stilling til ungdomsafdelingens kontingent uden at have den fornødne indsigt (JB), og Dennis (DS) forsøger uden meget held at forklare behovet for stigningen i kontingent fra 1400 kr. til 1800 kr. samt noget om børnespillere på ned til 6 års- alderen. 

SB spurgte hvorfor kontingentet ikke lægges bredt ud og dirigenten forklarede, at love og vedtægter fastlagde, at generalforsamlingen beslutter, hvad kontingentet skal være. Tilføjer at andre klubber kan have og har andre måder at løse finansielle problemer i fællesskabet på.

DS fortalte, at børn betaler 3 gange så meget i kontingent som 60+ og gentager behovet for flere penge i ungdomsarbejdet, som til syvende og sidst er garanten for klubbernes overlevelse. Ønsker flere kommunaltilskud for mindrebemidlede, hvortil bestyrelsen svarede, at man allerede har ansøgt og i visse tilfælde fået bevilget tilskud.

Fra salen (JB) spørges om bestyrelsen synes om DS’s forslag, hvortil bestyrelsens HS sagde, at bestyrelsen ikke har taget stilling til forslaget endnu og henviser til, at der også er valg til bestyrelsen på dagsordenen.

DS henviste til, at den kommende bestyrelse også skal tage stilling til det 20 siders oplæg om arbejdet, indsats for bats og diverse tilbehør og den ”store pakke” vedrørende ungdomsarbejdet.

SB stillede forslag om, at man tager DS’s forslag til efterretning, da bestyrelsen ikke endnu kan tage stilling og man for nuværende ikke ved, hvilken bestyrelse man får.

Torben James fra bestyrelsen mente, at det er nødvendigt med en afstemning om kontingentet nu, hvortil TR - bifaldt af MM – foreslog, at man venter til der er mere viden om de tre uvisse sager. Fra salen, Tommy Jensen, TJ, konkretiserede, at kontingentbeslutningen træffes på ekstraordinær generalforsamling. DS er imidlertid voldsomt uenig og gentager de katastrofale følger han imødeser, hvis ikke der træffes beslutning så hurtigt som muligt. Han runder sit indlæg af med forslag om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at fastsætte de nødvendige beløb.

Herpå trådte dirigenten i karakter og trak linjerne op: 1) Enten afholder man nu en afstemning om at give bestyrelsen bemyndigelse til at beslutte kontingentstørrelsen med eventuelt efterfølgende korrektion ved den ekstraordinære generalforsamling, der flere gange har været talt om, eller også 2) beslutter generalforsamlingen sig til at støtte DS’s forslag.

SB efterspurgte klargøring af procedure, som hurtigt leveres af bestyrelse og dirigent.

Kurt Thomsen (KT) ønskede, at forslaget til afstemning om bestyrelsens bemyndigelse formuleres med tilføjelsen ”denne ene gang” med henvisning til vedtægterne om generalforsamlingens ret til at fastsætte kontingent.

Dirigenten foreslog en prøveafstemning, som efterfølgende viser rimelig interesse for proceduren og til at give bestyrelsen den omtalte bemyndigelse.

Herefter gennemføres afstemningen ved håndsoprækning, og udfaldet var 35 stemmer for, 1 stemme imod og 4 som undlod at stemme for forslaget om at bemyndige bestyrelsen til denne ene gang at træffe afgørelse om kontingentets størrelse. Forslaget er dermed vedtaget.

Herefter gik man over til kort drøftelse af og afstemning om forslaget vedrørende kontingent-terminen eller betalingstid (halv- eller helårlig betaling). Bestyrelsen ser også den lettelse i inddrivelsesarbejdet, som vil kunne give bedre arbejdsvilkår for kontingentopkræverne, medens det fra salen (TR) betvivles med henvisning til de mange løse ender omkring kontingentets størrelse.

Der blev slået igennem fra mødeledelsen, og man stemmer med håndsoprækning om forslaget, at kontingentet for ungdomspillerne fastsat med bestyrelsens bemyndigelse kan betales som et årligt kontingent. For forslaget stemte 25. Imod forslaget stemte 4 og der var i alt 11, som ikke stemte. Forslaget er dermed vedtaget.

Der kom efterfølgende nogle bemærkninger om, at det var mange penge at betale på én gang, hvortil TJ bemærkede, at også golf er en dyr sport.

Dirigenten foreslog endnu en kort pause inden man gik over til afstemning om de sidste indkomne forslag. Han mente, at forsamlingen efter pausen formentlig hurtigere kunne komme igennem de sidste punkter på dagsordenen, da problemstillingerne heri var knapt så komplicerede, som de indtil nu behandlede.

Pausen er overstået kl. 2130 og Ester (EZ) gør opmærksom på at to medlemmer har forladt mødet og at 38 medlemmer var stemmeberettigede.

Det næste indkomne forslag var MM’s og TR’s forslag vedrørende budget for næste år. Iht. de allerede trufne beslutninger foreslår TR og MM at forslaget trækkes tilbage, da de problematiske sager ikke er løst, og bestyrelsen jo vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når der er en afklaring herpå.

Man går herpå til forslag stillet af Susanne Berg (SB) om at medlemmerne fremover informeres om indkaldelse til generalforsamling via e-mail (vedtægtsændring til §5). Vedtægtsændringen blev vedtaget. I sin forklaring om forslaget henviste hun til, at hjemmesiden endnu ikke fungerer, og at det er vigtigt at informationsmængden ikke atter falder til et sådant niveau, at der atter opstår gnidninger. Hun ønsker ligeledes, at information om beslutninger og planer fra bestyrelsen fra bestyrelsesmøder og ligeledes referater fra underudvalg, jævnligt skal udsendes ved mail til medlemmerne.

Martin Marrak (MAM) vil gerne sikre sig mulighed for at frabede sig sådanne emails, hvilket ingen ser problemer i og alle ville kunne, hvorfor forslaget går til afstemning med håndsoprækning og vedtages med stor majoritet. Referenten opfatter ikke spørgsmålet om referater fra bestyrelsesmøder og underudvalg som en vedtægtsændring til §9, men som et forslag som bestyrelsen som udgangspunkt er enig i.

SB og DS talte efterfølgende om vigtigheden af, at bestyrelsesarbejdet synliggøres, og at der er gennemsigtighed. DS henviste til, at der også tages referat af møder i overbygningen.

Fra salen (MM) meldes om problemer med referater fra CPHs generalforsamling, samt at der på generalforsamlingen den 5. september 2018 ikke forelå et revideret regnskab, som kunne godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen overvejer sin holdning til, at referater skal udsendes og meddeler, at man i givet fald dermed pålægges yderligere arbejde, idet man da må imødese at skulle lave 2 referater fra bestyrelsesmøder, fordi personsager og andet ikke-offentligt materiale ikke skal / må sendes ud.

HS tilføjer at GDPR (General Data Protection Regulation) giver en del administrative udfordringer.

Fra salen udtrykkes ønske om at modtage beslutningsreferater, og TR mener at de ønskede informationer fremover bør være at finde på hjemmesiden.

Dirigenten skar igennem da tiden efterhånden er temmelig fremskreden og bedte ved afstemning generalforsamlingen tage beslutning, om hvorvidt bestyrelsen skal sende referater ud til medlemmerne. For forslaget stemte 24 af de tilbageværende 38 medlemmer, hvorfor forslaget blev betragtet som vedtaget.

De følgende indkomne forslag (Struktur- og Værdi-debat) har dirigenten henlagt under de klub-vedtægters paragraffer, som forslagene vedrører. Således henregnes SB’s forslag til § 9, idet forslaget drejer sig om bestyrelsens arbejde, og om at styrke det organisatoriske arbejde. Dirigenten spurgte forslagsstiller om det skal skrives ind i vedtægterne. SB ønsker det ikke og vælger at trække forslaget tilbage, men kommer med opfordring til bestyrelsen om, at siden Struktur- og Værdidebat mangler for Københavnsområdet og efter at have snakket med ØBTU om emnet, så mener hun, at bestyrelsen godt kan pålægges at afholde høring.

DS forklarede, at formændene i DBU allerede samles omkring emnet og laver struktur for alle. Mener ikke det kan være rigtigt, at Brønshøj Bordtennisklub skal lave selvstændig høring, som vil kræve, at alle sætter sig ind i en stor mængde materiale.

Dirigenten lukker debatten til SB’s fortørnelse. Herefter går man over til bestyrelsens vedtægtsforslag.

Vedrørende § 2: 60+afdelingen skal tilføjes i paragraffen – Dette blev vedtaget.

Vedrørende § 8: Om ekstraordinær generalforsamling. Der ønskes ændring fra antal medlemmer til procenttal i stedet. Emnet drøftes i salen og med bestyrelsen, og man kommer frem til en fælles løsning for formulering af paragraffen ”25 % af klubbens medlemmer dog maksimum 25 medlemmer” (for at der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling). Formuleringen vedtages ved håndsoprækning.

Vedrørende § 11: Om eksklusion og klagevejledning enes man om samme formulering som for § 8: ”25 % af klubbens medlemmer dog maksimum 25 medlemmer”. Forslaget vedtages.

Vedtægtsforslaget om nyt §15 vedr. GDPR privatlivspolitik vedtages. Man iler videre til.

5.0. Valg af formand for 2 år (lige år)

John Kjær ikke på valg

5.1. Valg af næstformand for 2 år (ulige år)

Lars Emil Halling ønsker ikke genvalg. Henrik Sandvad (HS) opstiller. Der var ikke modkandidater og HS vælges med applaus

5.3. Valg af kasserer for 2 år (ulige år)

Bjarne Coster genopstiller. BC genvælges med applaus

5.4. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år.

På valg var: Søren Eriksen, Martin Marrak, Torben James, Henrik Sandvad. HS er imidlertid valgt som næstformand. Kurt Thomsen (KT) gentager sit ønske om at bidrage, og da man får overblik over hvem, der opstiller til de ledige bestyrelses- og suppleant-poster vælges Esther (EZ), Kurt Thomsen (KT), Søren Eriksen (SE) og Torben James (TJ).

5.5. Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år.

Lis Ahlfors (LA) ønsker ikke genvalg. Esther Zivadinovic opstiller som bestyrelsesmedlem. Martin Marrak (MAM) stiller sammen med Susanne Berg (SB) op til suppleantposterne og vælges.

5.6. Valg af revisor for 1 år.

Der kommer en del spontane forslag til diverse medlemmer, som dog ikke har interesse for at påtage sig posten, selvom Bjarne Coster (BC) bagatelliserer embedets arbejdsbyrde. Da ingen melder sig bemyndiges bestyrelsen til at finde og udpege en egnet revisor-kandidat.

5.7.Valg af revisorsuppleant for 1 år.

Samme gentages som for ovenstående punkt og bestyrelsen bemyndiges til at finde og udpege en egnet revisorsuppleant-kandidat.

6.0. Eventuelt.

Lis Ahlfors (LA) understregede vigtigheden af, at man finder løsning på problemet med at hjemmesiden ikke ajourføres og kører efter planerne. Torben Reiff (TR) er enig og lover at hjælpe til med at få publiceret den ændrede vedtægt samt referatet fra den ordinære generalforsamling på hjemmesiden. Ole Dons (OD) meddeler, at Henrik Hedegaard (HH) gerne vil hjælpe med at få hjemmesiden op at køre og opfordrer TR om at være med.

Ulf Nordlund (UN) spørger om forsamlingens mening om, hvorfor bordtennis ikke er så populær og har samme TV-bevågenhed som andre sportsgrene. Dennis (DS) kommer med længere udredning konkluderende, at bordtennis ikke er interessant for folk, som ikke selv spiller bordtennis, og at spillet ses som en ”skrue-kamp”.

Tommy Jensen (TJ) ønsker svar på, hvorfor der i kommissoriet for 60+ står, at medlemmer skal være ”over 18 år”. Bestyrelsesmedlemmets repræsentant behøver ikke at være 60+, lyder svaret.

Inden mødet hæves, uddeler Esther (EZ) erkendtligheder i form af vingaver til dirigenten og de afgående bestyrelsesmedlemmer herunder suppleanten.

Dirigenten takker forsamlingen, hvorefter formanden takker dirigenten og forsamlingen for god ro og orden, og der afsluttes på vanlig vis med Brønshøj Bordtennis’ feltråb: ”3 x Hurra – Færdig”

 

Dirigent Poul Danborg                                                                    Referent Phillip Steptoe

Udskriv Email

Besøg fra svenske Falkenberg den 20.-21.3.2019 hos Brønshøj Bordtennis 60+

 

Deltagerne samlet og klar til kamp

For 7. gang mødtes veteranerne fra Falkenberg med 60+ spillere fra Brønshøj og enkelte fra Ballerup. Matchen afvikles 1 gang årligt på skift i Brønshøj henholdsvis i Falkenberg. I år var turen så kommet til Brønshøj.

Svenskerne havde lejet 2 minibusser til de 18 deltagere og ankom i god tid onsdag formiddag til Grøndal Multi Center. De gik straks igang med seriøs opvarmning, inden vi bød på frokost for alle deltagere. Ialt deltog 41 spillere.

Efter en gang smørrebrød gik vi igang med spillet, hvor spillerne var opdelt i 4 puljer med 4, 5 eller 6 kampe til hver.

Det gik rigtig godt for Brønshøjs bedste spillere i pulje 1, og de vandt med 15 - 5 over de svenske superveteraner, hvoraf der var flere tidligere svenske mestre imellem.

Svenskerne rejste sig dog ganske eftertrykkeligt i de øvrige puljer og da resultatet skulle gøres op stod der 58 - 42 i svensk favør. Der blev kæmpet indædt i alle kampe og det var ikke usædvanligt at flere kampe gik ud i 5 sæt.

Efter kampene tog svenskerne på hotel og de fleste mødtes senere til middag og fælles hygge i Grøndal Multi Center. Dejlig mad og vores lokale troubadur Krølle optrådte med sin guitar og sange der spændte fra svenske viser, Kim Larsen, Elvis, Dean Martin og sentimentale melodier så der ikke var et øje tørt.

Lidt hjernegymnastik skulle der også til for at løse en quiz med 11 spørgsmål om bordtennis og danske og svenske udtryk/slang. Det gav problemer men Tommy Anderson vandt med 8 rigtige efterfulgt af Tommy Persson med 7 rigtige. Igen svensk sejr.

Bjarne Coster præsenterer gaven sammen med kunstneren

Falkenberg overrakte i anledning af Brønshøjs 75 års jubilæum en akvarel collage malet af spilleren Hasse Karlsson med motiver af nogle af spillerne fra klubberne. En fantastisk flot gave som blev modtaget med begejstring. Hasse er en meget dygtig og anerkendt kunstmaler og iøvrigt en strålende bordtennisspiller som jeg fik mærket.

Næste dag galdt det LANDSKAMPEN.

Der skulle spilles tomandshold i 9 rækker med hver 2 singler og en double.

Topspillerne er i fuld gang

Jeg ved ikke helt, hvad der var spist inden kampene, men danskerne havde vist fået råt kød og stærke drikke, og med ild i øjnene lykkedes det at byde svenskerne op til "dans", og der blev kæmpet helt usædvanligt i alle rækkerne. Ingen ville give sig. Vi havde et hemmeligt våben, da vores 2 pigehold vandt deres rækker. Vores elitespillere vandt også, og i de øvrige rækker var der stor jævnbyrdighed. Fremhæves skal en af de allersidste kampe mellem vores John Hansen og Falkenbergs Rolf Johansson. Ingen ville give sig, og boldene gik over 30-35 gange før pointet var hjemme. Det blev selvfølgelig en 5-sætter, og John vandt med knebne 15-13. Godt det ikke var bedst af syv sæt, for så var de næppe kommet hjem, inden det var blevet nat.

Det samlede resultat blev en sejr til Brønshøj på 5-4.

Pokaloverrækkelse

Der blev afsluttet med frokost, og den fine vandrepokal (med motiver fra dansk/svenske-slaget ved Køge Bugt i 1677) blev overrakt af Tommy Lindskog til Gert Jørgensen.

Næste match blev aftalt til 18.-19. marts 2020 i Falkenberg.

Alle resultater er udsendt separat til deltagerne, og øvrigt kan man se det svenske referat og resultaterne på Falkenberg Bordtennis' hjemmeside (falkenbergsbtk.com). 

Skrevet af Jørgen Jensen

Udskriv Email

Klubmesterskaber 60+ 2018

Den 13. marts 2019 blev klubmesterskabet for året 2018 afviklet for 60+-spillere. Der var tilmeldt 13 A-spillere, 7 B-spillere, 15 C-spillere og 8 D-spillere. Selv om undertegnede gerne havde set endnu flere deltagere, må deltagerantallet siges at være tilfredsstillende.

Det er glædeligt at konstatere, at A-rækken er øget betydeligt i forhold til tidligere år. Årsagen hertil skal findes i, at mange B-spillere har taget springet og kastet sig ud i de større udfordringer i A-rækken. Der var ingen "lette" kampe, og mange "gamle" A-spillere måtte lide den tort at tabe til en "ung løve".

Efter mange og spændende kampe mødtes Gert Jørgensen og Rolf Olsen i kampen om klubmester­skabet. Her viste det sig, at Rolf (th) var den stærkeste og derfor blev en fortjent klubmester for året 2018.

 

 

 

 

 

I B-rækken havde der kun tilmeldt sig 7 spillere, mange var jo også rykket op i A-rækken. Der blev spillet alle mod alle, og Aage Nielsen (tv) vandt turneringen uden at tabe en kamp. Det må siges at være suverænt. Aage har herved vundet retten til at rykke op i A-rækken. Frank Kobberø blev en lige så fortjent nr. 2.

  

 

 

 

I C-rækken blev der også spillet mange gode og lige kampe, og det magede sig således, at Roger Knudsen (tv) spillede finale mod Bruno Nielsen (th). Her trak Roger det længste strå og blev vinder af C-rækken. Samtidig har han vundet retten til at rykke op i B-rækken.

 

 

 

 

 

D-rækken prægedes af "Gerts tøser", der bliver trænet af Gert og Esther om mandagen. Denne træning har bevirket, at kvaliteten af bordtennisspillet og dermed kampene har nået et betydeligt niveau. Der var desværre kun tilmeldt 8 spillere. De spillede alle mod alle, og her vandt Sanne Berg (tv) suverænt uden at tabe en kamp. Nina Andersen blev nummer to (selvom det af en fejl er Lis Ahlfors, vi ser på billedet ;-). Sanne har herved vundet retten til at spille i C-rækken.

 

 

Turneringen var tilrettelagt og administreret af Flemming Larsen. Det er også ham, der har knipset billederne.

Tommy Jensen

 

Udskriv Email

Flere artikler ...