Referater generalforsamling

Referat fra generalforsamling den 27. marts 2019

27.03.19. kl. 19- 22.40 Referat

 

Dagsorden fulgtes ifølge vedtægterne:


1.0.    Valg af dirigent.

Formand, John Kjær (JK), bød forsamlingen af 40 fremmødte - overvejende 60+-medlemmer (inkl. bestyrelsen) velkommen og forelagde forsamlingen bestyrelsens forslag til valg af dirigent, Poul Danborg (PD) fra DBTU, hvis evner man allerede fra den ekstraordinære generalforsamling i 2018 havde stiftet anerkendende bekendtskab med, hvorfor denne valgtes uden modkandidat.

Dirigenten (PD) tog efterfølgende ordet og indledte med lykønskninger i anledning af Brønshøj Bordtennisklubs 75-års-jubilæum.

Herefter konstaterede PD at generalforsamlingen var lovmedholdeligt varslet og indkaldt og at forslag var rettidigt indkommet til bestyrelsen og udsendt til medlemmerne. Vedrørende denne konklusion protesteredes der fra salen ved Torben Reiff (TR) og Mikael Madsen (MM) med henvisning til, at bestyrelsens vedtægtsændringer ikke havde været forelagt for medlemmerne i indkaldelsen til generalforsamlingen, men først var blevet udsendt ved mail den 21. marts sammen med medlemsforslagene. Dirigenten besluttede jf. vedtægternes § 5, at bestyrelsens vedtægtsforslag kunne behandles på generalforsamlingen under dagsordenspunkt 4.1 Indkomne forslag.

1.1  Valg af referent.

Phillip Steptoe valgtes som referent uden modkandidat.

PD foreslog Torben James (TJ) som ordstyrer under den følgende debat.

2.0.  Bestyrelsens beretning.

Formanden (JK) uddybede den skriftlige beretning med understregning og detaljering af de begivenheder, bestyrelsen havde fundet væsentlige - dels for klubben selv og dels for bestyrelsen i det forgangne år.

Således nævntes problemerne med, at alle elitespillere såvel seniorspillerne på Stiga-holdet og 1. divisionsholdet samt ungdomselitespillerne kort inden sæsonstart 2018-2019 havde meldt sig i andre klubber, og at man derfor med kort varsel havde måttet finde nye spillere til seniorholdene. Ligeledes omtaltes problemerne omkring debatter med 60+-afdelingen og den - i konsekvens heraf og i forbindelse med ekskluderingssagen - ekstraordinære generalforsamling i 2018, som dog omtaltes som havende haft en for alle involverede parter lykkelig udgang. JK nævnte succeser i forbindelse med det årlige Falkenberg- besøg og kom efterfølgende ind på klubbens 75-års jubilæum med taksigelser til de mange, som havde bidraget med frivillige indsatser og sponsorering af diverse tiltag – herunder udfærdigelsen af bogen om Brønshøj Bordtennis. Sluttelig omtalte JK problemerne omkring ”Gebyr-sagen”, som drejer sig om, hvorvidt der fremover skal betales gebyr for brug af lokalet, hvor Brønshøj Bordtennis ejer bordtennisbordene.

Formanden gav en kort forklaring af urimelighederne med flg. regneeksempel: 10 kr./bord/time vil beløbe sig til 76.500 kr. årligt pr. afdeling for 3 timer dagligt i 5 dage ugentligt i 51 uger, hvilket totalt set (229.500 årligt) er mere end de samlede medlemskontingenter. Formanden udtalte, at på nuværende tidspunkt er der ingen, der med sikkerhed ved, hvad der vil ske i sagen. Klubben har protesteret over for kommunen.

Formanden afsluttede bestyrelsens beretning med at takke bestyrelsen for den store indsats og det gode samarbejde.

Forinden bestyrelsens beretning blev godkendt kom en række indlæg fra salen:

Mikael Madsen (MM) ønskede at få præciseret eller forklaret bookingen af kun 45 timer ugentligt. Bestyrelsen bekræftede, at man kun havde booket 45 timer ugentligt, hvor Brønshøj hidtil havde haft adgang til lokalet i hele centrets åbningstid.

Susanne Berg (SB) ønskede at få at vide, om ikke andre klubber havde samme problematik vedrørende gebyrsagen, og om bestyrelsen ikke havde haft kontakt til relevante, mulige kilder. Hertil besvarede flere af bestyrelsens medlemmer, at man naturligvis havde haft følere ude, og at der var konsulteret med DBTU, DIF m.v. samt at hele Grøndalscentret med alle sine aktiviteter naturligvis også er meget interesseret i, hvor det hele bærer hen.

Torben Reiff (TR) henviste vedr. Gebyr-sagen til specielle problemer vedrørende bordtennis, idet han henledte opmærksomheden på at bordtennislokalet er to en halv gang dyrere pr. time end den dyreste sportshal i kommunen, og endda selvom Brønshøj Bordtennis selv ejer bordtennisbordene. Lokalerne for de øvrige sportsgrene i Grøndal Multicenter f.eks. bueskydning, brydning, judo, fægtning og dans skulle kun betale et gebyr på 10 kr. i timen dvs. en tiendedel af det, der skulle betales i gebyr for bordtennislokalet.

Blev støttet af Ole Hebsgaard (OH). Esther Zivadinovic (EZ) kunne tilføje, at kommunen aktuelt ikke selv kan finde ud af, hvordan problemet skal løses end sige struktureres.

TR fik atter ordet og bad om uddybning af problemerne omkring elitehold og sponsorkontrakter. Henviste til, at der ikke var Brønshøj-spillere i Stiga og 1. division og ingen ungdoms-elite. Ønskede at høre bestyrelsens planer for fremtiden desangående.

Formanden (JK) oplyste, at der var 1 ungdomselitespiller fra Brønshøj, Emil Friis, som spillede på 1. divisionsholdet. Omtalte derpå, at der forelå et nyt oplæg på 20 sider fra overbygningen til løsning af nogle af de mange problemer (bl.a. manglende spillere, trænere og finanser). Det skulle den nye bestyrelse i Brønshøj Bordtennis tage stilling til. Han gjorde opmærksom på at overbygningen, CPH bordtennis og Level, samt Team Copenhagen er utålmodige efter problemløsninger og presser på. Sagde afslutningsvis, at betalende spillere fra udlandet ikke er ønskelig løsning.

Herefter fik sportschef Dennis Skaarup (DS) fra Level Academy ordet og forsøgte at belyse vigtigheden af, at alle samarbejdende klubber støtter op om løsningen af de vigtigste problemer, som han mente var og er børne- og ungdoms- og elite-spillerne. Indrømmede, at der havde været en del spillere som havde flyttet klub af finansielle grunde, og fordi der var blevet stillet krav til spillerne om at træne. Mente ikke, at det var så vigtigt, at ungdomselitespillerne i Level Academy kom fra andre klubber end klubberne i CPH- samarbejdet. De 3 enheder Brønshøj, København og Level AC burde stå sammen om at få det bedste ud af de samlede ressourcer.

TR understregede vigtigheden af at bestyrelsen tydeligt klarlagde for medlemmerne, hvilke problemer Brønshøj Bordtennisklub står overfor og henviste til, at netop disse manglende informationer længe har været et frustrerende problem, som bl.a. medførte uroen i 2018 og den ekstraordinære generalforsamling.

DS affejede kritikken og henviste til, at det er normalt at spillere forlader klubber og finder nye klubber. Gentog vigtigheden af udviklingsarbejdet vedrørende ungdomselitespillere.

Dirigenten, PD, lukkede herefter debatten og gik over til næste punkt på dagsordenen

2.1.  Beretninger fra udvalg.

Esther (EZ) omtalte det langtrukne arbejde i Tøjudvalget, som nu var afsluttet. Kunne fortælle, at der indtil videre var solgt 70 trøjer. Endvidere berettede hun med tilfredshed om arbejdet i Jubilæumsudvalget og det fine udkomme – herunder Jubilæumsbogen (kr. 50 aktuelt) – og EZ afsluttede med taksigelser til sponser Flemming Weinrich for bogen.

Fra Senior- og Ungdoms-udvalget var der ingen beretninger, da begge udvalg aktuelt ikke fungerer som egentlige udvalg.

Diskussionen kom efterfølgende til at handle om diverse kommissorier, som bestyrelsen for nylig har udarbejdet (udsendt pr. e-mail til alle medlemmer umiddelbart inden generalforsamlingen) for de vigtigste udvalg. Nogle fra salen mente, at bestyrelsen ikke alene kunne beslutte ordlyden af sådanne kommissorier, hvortil dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen ikke kunne ændre på bestyrelsens formuleringer og beslutninger, men alene give bemærkninger herom under dagsordenens punkt 6.0 Eventuelt.

Kurt Thomsen (KT) ønskede at nævne en problematik omkring fastsættelse af Falkenberg-60+-holdet, hvor han mente, at det alene burde være spillere fra Brønshøj 60+, som skulle spille på holdet og ikke også spillere fra Ballerup.

TR kunne til dette opridse den historiske baggrund, hvor det faktisk var Gert Jørgensen (GJ) og DGI som havde etableret kontakten til Falkenberg. I de første år var der spillere fra såvel DGI som spillere fra Brønshøj, som udgjorde holdet, og at det havde været svært at finde spillere, som kunne / ville deltage i de 2 første stævner i Falkenberg, hvorfor man havde kontaktet Ballerup Bordtennis-spillere. Disse var så sidenhen vedblevet med at spille med, når der er Falkenberg-stævner.

KT mente ikke, at det var rimeligt, at Brønshøj-spillere, som ikke kan være med på Falkenberg- arrangementerne, skal være med til at betale for arrangementet. Bestyrelsens Henrik Sandvad (HS) gav Kurt delvis ret.

Mikael Madsen (MM) spurgte om antallet af klubber i CPH og fik af bestyrelsen svaret 3. Herefter lukkedes debatten og dirigenten konstaterede, at bestyrelsen beretning var godkendt.

3.0. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 

Bestyrelsens Bjarne Coster (BC) indledte med at rose Mikael Madsen (MM) for – som den eneste - at have fundet en fejl i regnskabet. Fejlen forklaredes at være opstået pga. manglende kontingentindbetalinger (rykkergebyrer) og diverse IT-problemer, hvilket forsamlingen accepterede.

TR ønskede at henlede bestyrelsen og forsamlingens opmærksomhed på, at 60+-afdelingen faktisk bidrager med et overskud på næsten 43.000 kr., som går til ungdomsarbejdet, samt betaler op mod 1/3 af klubbens samlede udgifter til materiel og vedligeholdelse af klublokalet. Man kunne også af regnskabet se, at der var sket en kraftig opprioritering af ungdomsarbejdet (U11 og U13) i andet halvår af 2018, hvilket TR fandt positivt.

Tommy Jensen (TJ) efterspurgte et budget til sammenligning, for bedre at kunne vurdere regnskabet, hvortil BC svarede, at bl.a. er kontingentet ikke fastlagt (fastlægges ved afstemning på generalforsamlingen) samt uklarhed om udfald af gebyrsagen, hvorfor der ikke var og er budget.

Dirigenten (PD) konstaterede, at der ikke var flere bemærkninger og at regnskabet blev accepteret og vedtaget. 

4.0.  Fastsættelse af kontingent.

Som følge af manglende klarhed over gebyrsag samt overbygningen, kan der ikke meningsfyldt tages stilling til konsekvenserne for det fremtidige kontingent. Bestyrelsen foreslår derfor ikke på nuværende tidspunkt kontingentændringer for den kommende sæson. Når der er klarhed om disse sager, vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling senere på året, hvor kontingentspørgsmålet kan behandles.

Således glider debatten umiddelbart over i

4.1.  Indkomne forslag.

Dirigenten gav Dennis Skaarup (DS), sportschefen for Level Academy ordet til forklaring af hans kontroversielle forslag om nedlæggelse af 60+-afdelingen. Indledningsvis roses 60+afdelingen for dens tilblivelse og indsats i ældreaktivering, men efterfølgende udtrykkes en lang række beskyldninger om 60+’s generelle og enkelt-medlemsrelaterede - for klub- og bestyrelsesarbejdet – destruktive virksomhed på sidste års generalforsamling og i efteråret 2018. DS understregede dette med, at 60+ således blev skyld i, at man mistede 130.000 kr. i sponsorpenge til CPH overbygningsarbejdet. DS understregede, at 60+- afdelingen fra Level Academy’s synspunkt ansås som havende undergravet klubarbejdet med meningsløs paragraf-rytteri til hinder for fondssøgning m.m.. Konklusivt hævdes, at 60+ er destruktiv og ødelæggende for Brønshøj Bordtennis og ungdomsarbejdet, og PD opstillede på foranledning af DS 3 alternative forslag til afstemning: 1) 60+ ophører umiddelbart med at stille krav i de givne sammenhænge – eller – 2) 60+ bidrager med medlemmer til bestyrelsen og deltager aktivt i helheden til løsning af problemerne for alle involverede – eller – 3) 60+ udtræder af egne fri vilje og bliver i juridisk medholdelig forstand en selvstændig klub.

Dirigenten mente ikke, man umiddelbart på denne opsang kan gå direkte til afstemning og fastslog at man kunne nedlægge en afdeling, men ikke kunne ekskludere medlemmerne fra klubben. Bedte om kommentarer fra forsamlingen.

Den efterfølgende debat drukner undertiden i ordkløveri og gensidig mistro.

Susanne Berg (SB) mente ikke, at der er juridisk dækning for at smide 60+ ud af Brønshøj Bordtennisklub. DS driller med, at 60+ kan betale seniorkontingent. Dirigent og Ole Dons (OD) mener ikke, at nogen i bestyrelsen kan ekskludere eller nedlægge en afdeling, og Henrik Sandvad (HS) bifalder og henviser til at forslagene er uklart formulerede for så vidt angår ordlyd og intention, og således er delvis uladsiggørlige. EZ støtter imidlertid DS i opfordringen til 60+ om at indtræde i bestyrelsesarbejdet og tage ansvar.

SB udtrykte sorg over udviklingen og efterlyser sammenhængskraft, men har svært ved at forstå DS’s kritik af 60+, da hun mener, at 60+ havde rimelige krav til bestyrelsen om klarlæggelser af problematikker og henviste til den ringe informationsformidling.

DS argumenterede, at repræsentanter fra senior- og ungdoms-afdelingerne ikke var mødt frem til generalforsamlingen, hvilket han tolkede som værende bevis for, at man i disse afdelinger er tilfredse og ikke har indsigelser. Kontrasterende hertil var 60+-afdelingens medlemmer mødt talstærkt og dominerende op, hvilket så skulle bevise 60+´s fortsatte utilfredshed og undergravende virksomhed.

SB mente ikke, at det er rimeligt at beskylde 60+ for tab af sponsorat, og at den slags påstande er med til at grave kløfter mellem afdelingerne og hæmme løsning af de fælles problemer. Påpeger således, at DS gør det samme selv, som han beskylder 60+ for – altså projicering.

DS svarede, at der er et fåtal styrende personer i 60+, som er de reelt ødelæggende, og HS fra bestyrelsen spørger dertil, om der menes at være et tavst flertal i 60+. Han fortsatte med at indrømme, at bestyrelsen i al fald delvis er skyld i, at 60+ er blevet en klub i klubben. Også han ønsker en løsning, hvor alle 3 afdelinger hjælper til.

Jørgen Bengtson (JB) forklarede, at antallet af fremmødte 60+ kun afspejler, at der er indkomne forslag til generalforsamlingsafstemning, som går imod 60+, og det er grunden til, at man er mødt talstærkt op.

Martin Marrak (MAM), sponsoransvarlig fra bestyrelsen, fandt anledning til at rose DS for indsatsen til fremme og løsning af problemerne.

Kurt Thomsen (KT) ønskede, at det tages til referat, at han som 60+-medlem har tilbudt sin hjælp, og at vi skal respektere hinanden og holde op med mudderkastning.

Mads Schiellerup (MS) roste sammenholdet i 60+, men efterlyser 60+-medlemmernes arbejde for hele Brønshøj Bordtennis.

EZ bifaldte og mente, at vi alle er Brønshøj Bordtennis, og at 60+ medlemmerne har tid til at lave et stykke arbejde for klubben.

Aage Nielsen (AN) protesterede over beskyldninger om, at 60+ ikke laver aktivt arbejde for klubben og giver en række eksempler.

TR roste 60+-sammenholdet og enigheden og henviser til, at 60+ er en demokratisk klub i Brønshøj Bordtennis-klubben, hvor man har savnet forståelige oplysninger vedrørende overbygningssamarbejdet CPH bordtennis.

KT gentog, at han overfor EZ har tilkendegivet tilbud om at hjælpe og deltage i arbejdet, hvortil EZ svarer, at hun har udfærdiget lister, hvor man kan skrive sig på, men det er der ingen, der har gjort.

OH afviste påstanden om, at 60+ har den påståede tid, overskud og ressourcer. Mente at 60+ gør hvad 60+ kan.

Debatten rullede videre uden konklusioner, og dirigenten tog ordet og spurgte direkte henvendt til DS, om han vil trække sit forslag tilbage, hvilket denne accepterer.

Der blev afholdt 10 min. pause

Mødet blev genoptaget og DS’s forslag om 60+ blev trukket tilbage, men problematikken omkring kontingenter og disses betalingstidspunkter og frister og ungdomsarbejdet er ikke løst. Således får DS atter ordet og forsøger at få forsamlingen til at forstå, at der skal tages stilling hurtigt, da ungdomsafdelingen har brug for, at der indgås aftaler med trænere, og at disse skal betales med kontingentmidler. Endvidere gøres der opmærksom på, at det er trænerne som opkræver kontingenter, og at det er stort arbejde at gøre det halvårligt, hvorfor ændring til 1 gang årligt vil være en lettelse (DS’s andet forslag). DS fortsatte med at forklare vigtigheden af, at der nu tages beslutning om kontingentstørrelsen, for at der kan laves aftaler med flere trænere (mindst 2) nu - og ikke først efter en eventuel beslutning til en ekstraordinær generalforsamling senere på året. Understreger, at det da vil være for sent, og at planerne med ungdomsarbejdet vil være tabt. DS mente endvidere, at ungdomsspillerne vil komme mere til Grøndalscentrets Brønshøj Bordtennis fremover, og at man i 60+ også skal være indstillet herpå.

Fra salen udtrykkes spørgsmål om, hvorfor generalforsamlingen skal tage stilling til ungdomsafdelingens kontingent uden at have den fornødne indsigt (JB), og Dennis (DS) forsøger uden meget held at forklare behovet for stigningen i kontingent fra 1400 kr. til 1800 kr. samt noget om børnespillere på ned til 6 års- alderen. 

SB spurgte hvorfor kontingentet ikke lægges bredt ud og dirigenten forklarede, at love og vedtægter fastlagde, at generalforsamlingen beslutter, hvad kontingentet skal være. Tilføjer at andre klubber kan have og har andre måder at løse finansielle problemer i fællesskabet på.

DS fortalte, at børn betaler 3 gange så meget i kontingent som 60+ og gentager behovet for flere penge i ungdomsarbejdet, som til syvende og sidst er garanten for klubbernes overlevelse. Ønsker flere kommunaltilskud for mindrebemidlede, hvortil bestyrelsen svarede, at man allerede har ansøgt og i visse tilfælde fået bevilget tilskud.

Fra salen (JB) spørges om bestyrelsen synes om DS’s forslag, hvortil bestyrelsens HS sagde, at bestyrelsen ikke har taget stilling til forslaget endnu og henviser til, at der også er valg til bestyrelsen på dagsordenen.

DS henviste til, at den kommende bestyrelse også skal tage stilling til det 20 siders oplæg om arbejdet, indsats for bats og diverse tilbehør og den ”store pakke” vedrørende ungdomsarbejdet.

SB stillede forslag om, at man tager DS’s forslag til efterretning, da bestyrelsen ikke endnu kan tage stilling og man for nuværende ikke ved, hvilken bestyrelse man får.

Torben James fra bestyrelsen mente, at det er nødvendigt med en afstemning om kontingentet nu, hvortil TR - bifaldt af MM – foreslog, at man venter til der er mere viden om de tre uvisse sager. Fra salen, Tommy Jensen, TJ, konkretiserede, at kontingentbeslutningen træffes på ekstraordinær generalforsamling. DS er imidlertid voldsomt uenig og gentager de katastrofale følger han imødeser, hvis ikke der træffes beslutning så hurtigt som muligt. Han runder sit indlæg af med forslag om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at fastsætte de nødvendige beløb.

Herpå trådte dirigenten i karakter og trak linjerne op: 1) Enten afholder man nu en afstemning om at give bestyrelsen bemyndigelse til at beslutte kontingentstørrelsen med eventuelt efterfølgende korrektion ved den ekstraordinære generalforsamling, der flere gange har været talt om, eller også 2) beslutter generalforsamlingen sig til at støtte DS’s forslag.

SB efterspurgte klargøring af procedure, som hurtigt leveres af bestyrelse og dirigent.

Kurt Thomsen (KT) ønskede, at forslaget til afstemning om bestyrelsens bemyndigelse formuleres med tilføjelsen ”denne ene gang” med henvisning til vedtægterne om generalforsamlingens ret til at fastsætte kontingent.

Dirigenten foreslog en prøveafstemning, som efterfølgende viser rimelig interesse for proceduren og til at give bestyrelsen den omtalte bemyndigelse.

Herefter gennemføres afstemningen ved håndsoprækning, og udfaldet var 35 stemmer for, 1 stemme imod og 4 som undlod at stemme for forslaget om at bemyndige bestyrelsen til denne ene gang at træffe afgørelse om kontingentets størrelse. Forslaget er dermed vedtaget.

Herefter gik man over til kort drøftelse af og afstemning om forslaget vedrørende kontingent-terminen eller betalingstid (halv- eller helårlig betaling). Bestyrelsen ser også den lettelse i inddrivelsesarbejdet, som vil kunne give bedre arbejdsvilkår for kontingentopkræverne, medens det fra salen (TR) betvivles med henvisning til de mange løse ender omkring kontingentets størrelse.

Der blev slået igennem fra mødeledelsen, og man stemmer med håndsoprækning om forslaget, at kontingentet for ungdomspillerne fastsat med bestyrelsens bemyndigelse kan betales som et årligt kontingent. For forslaget stemte 25. Imod forslaget stemte 4 og der var i alt 11, som ikke stemte. Forslaget er dermed vedtaget.

Der kom efterfølgende nogle bemærkninger om, at det var mange penge at betale på én gang, hvortil TJ bemærkede, at også golf er en dyr sport.

Dirigenten foreslog endnu en kort pause inden man gik over til afstemning om de sidste indkomne forslag. Han mente, at forsamlingen efter pausen formentlig hurtigere kunne komme igennem de sidste punkter på dagsordenen, da problemstillingerne heri var knapt så komplicerede, som de indtil nu behandlede.

Pausen er overstået kl. 2130 og Ester (EZ) gør opmærksom på at to medlemmer har forladt mødet og at 38 medlemmer var stemmeberettigede.

Det næste indkomne forslag var MM’s og TR’s forslag vedrørende budget for næste år. Iht. de allerede trufne beslutninger foreslår TR og MM at forslaget trækkes tilbage, da de problematiske sager ikke er løst, og bestyrelsen jo vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når der er en afklaring herpå.

Man går herpå til forslag stillet af Susanne Berg (SB) om at medlemmerne fremover informeres om indkaldelse til generalforsamling via e-mail (vedtægtsændring til §5). Vedtægtsændringen blev vedtaget. I sin forklaring om forslaget henviste hun til, at hjemmesiden endnu ikke fungerer, og at det er vigtigt at informationsmængden ikke atter falder til et sådant niveau, at der atter opstår gnidninger. Hun ønsker ligeledes, at information om beslutninger og planer fra bestyrelsen fra bestyrelsesmøder og ligeledes referater fra underudvalg, jævnligt skal udsendes ved mail til medlemmerne.

Martin Marrak (MAM) vil gerne sikre sig mulighed for at frabede sig sådanne emails, hvilket ingen ser problemer i og alle ville kunne, hvorfor forslaget går til afstemning med håndsoprækning og vedtages med stor majoritet. Referenten opfatter ikke spørgsmålet om referater fra bestyrelsesmøder og underudvalg som en vedtægtsændring til §9, men som et forslag som bestyrelsen som udgangspunkt er enig i.

SB og DS talte efterfølgende om vigtigheden af, at bestyrelsesarbejdet synliggøres, og at der er gennemsigtighed. DS henviste til, at der også tages referat af møder i overbygningen.

Fra salen (MM) meldes om problemer med referater fra CPHs generalforsamling, samt at der på generalforsamlingen den 5. september 2018 ikke forelå et revideret regnskab, som kunne godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen overvejer sin holdning til, at referater skal udsendes og meddeler, at man i givet fald dermed pålægges yderligere arbejde, idet man da må imødese at skulle lave 2 referater fra bestyrelsesmøder, fordi personsager og andet ikke-offentligt materiale ikke skal / må sendes ud.

HS tilføjer at GDPR (General Data Protection Regulation) giver en del administrative udfordringer.

Fra salen udtrykkes ønske om at modtage beslutningsreferater, og TR mener at de ønskede informationer fremover bør være at finde på hjemmesiden.

Dirigenten skar igennem da tiden efterhånden er temmelig fremskreden og bedte ved afstemning generalforsamlingen tage beslutning, om hvorvidt bestyrelsen skal sende referater ud til medlemmerne. For forslaget stemte 24 af de tilbageværende 38 medlemmer, hvorfor forslaget blev betragtet som vedtaget.

De følgende indkomne forslag (Struktur- og Værdi-debat) har dirigenten henlagt under de klub-vedtægters paragraffer, som forslagene vedrører. Således henregnes SB’s forslag til § 9, idet forslaget drejer sig om bestyrelsens arbejde, og om at styrke det organisatoriske arbejde. Dirigenten spurgte forslagsstiller om det skal skrives ind i vedtægterne. SB ønsker det ikke og vælger at trække forslaget tilbage, men kommer med opfordring til bestyrelsen om, at siden Struktur- og Værdidebat mangler for Københavnsområdet og efter at have snakket med ØBTU om emnet, så mener hun, at bestyrelsen godt kan pålægges at afholde høring.

DS forklarede, at formændene i DBU allerede samles omkring emnet og laver struktur for alle. Mener ikke det kan være rigtigt, at Brønshøj Bordtennisklub skal lave selvstændig høring, som vil kræve, at alle sætter sig ind i en stor mængde materiale.

Dirigenten lukker debatten til SB’s fortørnelse. Herefter går man over til bestyrelsens vedtægtsforslag.

Vedrørende § 2: 60+afdelingen skal tilføjes i paragraffen – Dette blev vedtaget.

Vedrørende § 8: Om ekstraordinær generalforsamling. Der ønskes ændring fra antal medlemmer til procenttal i stedet. Emnet drøftes i salen og med bestyrelsen, og man kommer frem til en fælles løsning for formulering af paragraffen ”25 % af klubbens medlemmer dog maksimum 25 medlemmer” (for at der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling). Formuleringen vedtages ved håndsoprækning.

Vedrørende § 11: Om eksklusion og klagevejledning enes man om samme formulering som for § 8: ”25 % af klubbens medlemmer dog maksimum 25 medlemmer”. Forslaget vedtages.

Vedtægtsforslaget om nyt §15 vedr. GDPR privatlivspolitik vedtages. Man iler videre til.

5.0. Valg af formand for 2 år (lige år)

John Kjær ikke på valg

5.1. Valg af næstformand for 2 år (ulige år)

Lars Emil Halling ønsker ikke genvalg. Henrik Sandvad (HS) opstiller. Der var ikke modkandidater og HS vælges med applaus

5.3. Valg af kasserer for 2 år (ulige år)

Bjarne Coster genopstiller. BC genvælges med applaus

5.4. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år.

På valg var: Søren Eriksen, Martin Marrak, Torben James, Henrik Sandvad. HS er imidlertid valgt som næstformand. Kurt Thomsen (KT) gentager sit ønske om at bidrage, og da man får overblik over hvem, der opstiller til de ledige bestyrelses- og suppleant-poster vælges Esther (EZ), Kurt Thomsen (KT), Søren Eriksen (SE) og Torben James (TJ).

5.5. Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år.

Lis Ahlfors (LA) ønsker ikke genvalg. Esther Zivadinovic opstiller som bestyrelsesmedlem. Martin Marrak (MAM) stiller sammen med Susanne Berg (SB) op til suppleantposterne og vælges.

5.6. Valg af revisor for 1 år.

Der kommer en del spontane forslag til diverse medlemmer, som dog ikke har interesse for at påtage sig posten, selvom Bjarne Coster (BC) bagatelliserer embedets arbejdsbyrde. Da ingen melder sig bemyndiges bestyrelsen til at finde og udpege en egnet revisor-kandidat.

5.7.Valg af revisorsuppleant for 1 år.

Samme gentages som for ovenstående punkt og bestyrelsen bemyndiges til at finde og udpege en egnet revisorsuppleant-kandidat.

6.0. Eventuelt.

Lis Ahlfors (LA) understregede vigtigheden af, at man finder løsning på problemet med at hjemmesiden ikke ajourføres og kører efter planerne. Torben Reiff (TR) er enig og lover at hjælpe til med at få publiceret den ændrede vedtægt samt referatet fra den ordinære generalforsamling på hjemmesiden. Ole Dons (OD) meddeler, at Henrik Hedegaard (HH) gerne vil hjælpe med at få hjemmesiden op at køre og opfordrer TR om at være med.

Ulf Nordlund (UN) spørger om forsamlingens mening om, hvorfor bordtennis ikke er så populær og har samme TV-bevågenhed som andre sportsgrene. Dennis (DS) kommer med længere udredning konkluderende, at bordtennis ikke er interessant for folk, som ikke selv spiller bordtennis, og at spillet ses som en ”skrue-kamp”.

Tommy Jensen (TJ) ønsker svar på, hvorfor der i kommissoriet for 60+ står, at medlemmer skal være ”over 18 år”. Bestyrelsesmedlemmets repræsentant behøver ikke at være 60+, lyder svaret.

Inden mødet hæves, uddeler Esther (EZ) erkendtligheder i form af vingaver til dirigenten og de afgående bestyrelsesmedlemmer herunder suppleanten.

Dirigenten takker forsamlingen, hvorefter formanden takker dirigenten og forsamlingen for god ro og orden, og der afsluttes på vanlig vis med Brønshøj Bordtennis’ feltråb: ”3 x Hurra – Færdig”

 

Dirigent Poul Danborg                                                                    Referent Phillip Steptoe

Udskriv Email

Referat fra general forsamling d 30 marts 2016.

Tilstede var 6 bestyrelses medlemmer og 14 klub medlemmer.

 

1. Valg af ordstyrer.

Esther blev valgt.

 

2. Valg af referent.

Michael blev valgt.

 

3. Formandens beretning.

Mads orienterer genereal forsamlingen om at, at han stopper som formand. Dette var ventet i og med Mads for lang tid siden har udtrykt at han ikke har tid pga. job og privatliv.

Årets sportslige resultater.

1 Guld ved DM.

4 Bronze ved DM.

Herrerne fik Bronze i hold DM turneringen, hvor vi tabte i semifinalen til Roskilde.

Damerne fik også Bronze i Hold turneringen.

Vi er også repræsenteret i Ungdom top 12.

Stævner.

Vi holder ikke det årlige stævne i Valby hallen, fordi der ganske simpelt ikke er økonomi i det.

I stedet prøver vi at holde veteran DM sammen med Amager. Hvor der er langt bedre muligheder for at tjene lidt penge til klubben.

 

4. DBTU Senior udvalg beretning ved Mads.

Brønshøjs eget hold er klar til den nye lands dækkende 1 division.

2 divisions holdet ser på nuværende tidspunkt ud som om de klarer sig og bliver i 2 division.

 

4.1 ØBTU Senior udvalg ved Ole.

Vores bedste serie 2 hold blev nr. 2 i rækken, og er dermed klar til at spille om oprykning.

De to andre serie 2 hold bliver i serie 2.

Serie 3 og serie 4 holdene bliver også i deres serier.

ØM Mesterskaber.

3 guld medaljer.

Mille forslår at klubben gør mere for at informere om stævner så vi kan få flere medlemmer med ud og spille når der er stævner.

Martin er enig og savner mere aktivitet og sammenhold i senior afdelingen.

 

4.2 Oldboys veteran udvalg ved Mads.

Vi har 4 spillere tilmeldt til veteran DM.

 

4.3 Ungdoms udvalg ved Emil.

Det går godt.

Begynder og øvede har masser af medlemmer.

Ungdom Elite er rykket sammen med CPH bordtennis om at skabe et endnu bedre trænings miljø.

Torben anerkender indsatsen og nævner det er godt at se at der er øget antal medlemmer i ungdoms afdelingen.

Flemming Larsen. Er ked af at der var meget få tilmelde ungdoms spillere ved ØM.

Emil og Mads forklarer at årsagen er at de bedste unge desværre ikke ligger vægt på det i forhold til DM og top 12 stævner.

 

4.4. 60+ Udvalg ved Torben.

Afdelingen har Ca. 75 – 80 medlemmer.

Det går rigtigt godt. De har mange aktiviter.

Mandags træning for pigerne. Gert og Esther laver super træning til de unge 60+ piger.

Fredags træning med Helge Kochman og Lars Møller.

De deltager i 2 mands holdturnering.

Ture til deres venskabs klub Falkenberg i Sverige.

Bedste forældre dag vor børnebørnene kan komme med i klubben og hygge sig med bordtennis og deres bedste forældre.

 

5. Regnskab og budget ved Bjarne.

Bjarne fortæller at han er en glad man fordi det for første gang i nogle år er lykkedes at komme ud med et lille overskud. Der var Ca. 2000 kr. i overskud.

Bjarne foreslår at overskuddet bliver overført til egenkapitalen. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Der kommer muligvis et nyt gebyr fra Københavns kommune, som vil blive lagt oven i kontingentet. Torben fra 60 + er d i dialog med kommunen for at finde en løsning på dette.

Der var en del spørgsmål i forbindelse med sammenlægningen af elite spillere med København. Der er nogen utryghed ved hvilke konsekvenser det kan få for Brønshøj i tilfælde af at den nye CPH Bordtennis klarer sig dårligt økonomisk.

De tilstede værende på general forsamlingen ønsker mere klarhed og overblik over hvordan den nye CPH Bordtennis er strikket sammen og evt. hvilke betydninger det har for Brønshøj juridisk og økonomisk.

Mads forklarer, at det vil blive billigere at drive eliten i det nye setup fordi at alle udgifter bliver delt mellem de ti modeklubber frem for at begge klubber har 2 gange udgifter, til trænere og elite spillere.

Der vil desuden blive afholdt en general forsamling i det nye CPH Bordtennis hvor det er meningen at Brønshøj og København begge skal have en klub mand hver repræsenteret i denne bestyrelse.

Der kom spørgsmål omkring om alle har betalt kontingent. Bjarne svarer at der er en del der stadig halter noget. Bestyrelsen vil arbejde på at finde løsninger på at alle der spiller i klubben betaler kontingent.

Kontingentet forbliver uændret for næste sæson.

Regnskabet blev godkendt af general forsamlingen.

 

6. Indkomne forslag.

John Kjær foreslår at hold der udebliver fra kampe selv skal betale bøde til DBTU / ØBTU hvis de udebliver fra kampe uden at informere Bestyrelsen.

Forslaget blev vedtaget.

Michael foreslår at der ved kampafvikling for 3 mands hold stilles 2 borde til rådighed for kamphold.

Der var sympati for forslaget. Det blev foreslået at to 3 mands hold kan dele 3 borde så vi ikke som nu har en situation vor 6 mand skal spille kamp på et bord imens der står 10-12 andre lokalet og hygge træner med 2 mand på. General forsamlingen beslutter at bestyrelsen laver nogle husregler vi kan hænge op i lokalet så vi slipper for bøvl omkring ret til borde.

Michael laver et oplæg til bestyrelsen omkring husregler ved retten til borde ved kampafvikling.

 

7. Beretning om Penthouse Bordtennis (CPH Bordtennis) ved Mads.

Idéen er at klubberne får færre udgifter til trænere, dommere og spillere og derved kan udnytte ressourcer bedre.

Team Copenhagen giver 150.000 kr. til CPH Bordtennis.

CPH Bordtennis har indgået sponsor aftale med Penthouse nightclub om navnet. Således at klubben nu officielt hedder Penthouse Bordtennis. Penthouse nightclub betaler 80.000 kr. for sponsoratet.

Der vil blive afholdt general forsamling. Hvor der skal vælges en bestyrelse. Brønshøj skal have en repræsentant med i bestyrelsen for Penhouse Bordtennis. Denne person udpeges af bestyrelsen i Brønshøj Bordtennis.

 

8 Valg af bestyrelsen.

Valg af Formand.

Mads takkede af for denne gang, Som ny formand blev John Kjær valgt.

Menige bestyrelses medlemmer.

Emil, Søren, og Martin genopstilte alle og blev genvalgt.

Michael genopstilte ikke. Torben James blev valgt ind som ny i bestyrelsen.

Suppleanter. Mads og Michael blev valgt som suppleanter.

Revisor. Janick stopper da han ikke har tid. Flemming Larsen blev valgt som  ny revisor.

Revisor supplant. Claus Biehl blev genvalgt.

 

9. Eventuelt.

Flemming beretter om problemstillingen med det nye ventilations anlæg. Han er fortsat i dialog med kommunen omkring de problemer der er med temperaturen i lokalet.

Flemming er i gang med at ompolstre stolene.

Flemming nævner at klubben kan søge Grøndal centret om midler til vedligehold og nyt udstyr i lokalet. Bestyrelsen sender forslag til Flemming som så går videre med det til Grøndal centret.

Bjarne takkede Mads for det store arbejde han har lavet gennemtiden som Formand for klubben. Og der var købt en kurv med lidt vin og andet godt til ham.

Michael fik også 2 flasker vin for sit arbejde i bestyrelsen.

 

10. Afslutning.

Efter en veloverstået general forsamling, sluttede vi af med det traditionelle Brønshøj hurra råb.

Udskriv Email

Referat general forsamling 2015

Referat fra generalforsamling i Brønshøj Bordtennisklub d. 23. marts 2015.

 1. Torben blev valgt til dirigent.

  Tilstede var 5 Bestyrelses medlemmer samt 8 klub medlemmer.

  Torben konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt i henhold til klubbens vedtægter.

 2. Michael valgt til referent.

 3. Beretning fra formanden.

  Mads indledte med at konstatere at det har været et hårdt år økonomisk for klubben. Vi har færre ungdomsspillere og seniorspillere, og FOS midlerne er blevet mindre.

  Vi har fået midler fra Team Copenhagen. Team Copenhagen efterspørger dog mere samarbejde mellem Brønshøj og Københavns Bordtennisklub. De vil have noget for pengene.

  DBTU har fået ny bestyrelse. Deres økonomi er heller ikke for god. De ønsker også mere medlemstilgang.

  Ungdomsafdelingen vil lave nogle tiltag der kan skabe bedre økonomi. I støbeskeen er bl.a. et lotteri.

  Vi har mange dygtige trænere, og vi har gode resultater sportsmæssigt. Men det er dyrt, og det er vigtigt at der fokuseres på at økonomien er bæredygtig.

 4. Beretninger fra udvalg.

  Ungdom. Ved Emil.

  Der er færre medlemmer i talent- og eliteafdelingen.

  Begynderholdet er efterhånden fuldt og nogle spillere skal rykkes op.

  Udgifterne skal bringes ned. En ide er større og bedre samarbejde med Københavns Bordtennisklub samt lotterier.

  Sportsligt bliver der lavet gode resultater.

  Top 12 Drenge: Thor Christensen nr. 1 og vinder dermed top 12 drenge.

  Top 12 Pige: Louise Steffens blev nr. 2.

  Top 12 Junior: Sophie Wallø blev nr. 3.

  Emil siger at vi skal blive bedre til at inddrage forældrene.

  Torben spørger hvordan FOS tilskuddene er blevet mindre. Bjarne forklarer at de har lavet om så man nu får pr. spiller i forhold til tidligere, hvor tilskuddet var pr. spiller samt pr. hold kamp.

  Esther. Spørger om trænerudgifterne vil stige hvis vi samarbejder med Københavns Bordtennisklub. Mads forklarer at dette ikke er meningen tvært imod vil trænerudgifterne blive mindre.

  Senior serie spillere. Ved Ole.

  Vi har fået en træningsdag om mandagen. Det går generelt godt. Der er kommet nogle nye medlemmer om mandagen.

  John spørger om Victor kan vise lidt mere øvelser i stedet for bare at sætte i gang og sidde lidt og vente til næste øvelse. Der er flere der har meldt tilbage på at det ønskes træneren bliver lidt bedre til at vise øvelserne og gå rundt mellem spillerne.

  Bestyrelsen kontakter Victor og snakker med ham omkring det.

  Øst serien: Et hold er i kvalifikationsspil til 2. division. Det andet hold rykker ned i serie 1.

  Serie 2: Et hold er i slutspil om oprykning til serie 1. De andre hold bliver i serie 2.

  Serie 3: 1 hold er rykket op i serie 2. Det andet hold sluttede midt i rækken og bliver dermed liggende i serie 3 i næste sæson.

  Serie 4: Holdet sluttede midt i rækken.

  Senior DBTU. Ved Mads.

  Overbygnings hold med Københavns Bordtennisklub – Junior:

  Holdet er i skrivende stund i slutspillet.

  2 division:

  Holdet sluttede som nr. 4. Er tilfredsstillende især med tanke på at der gennem det meste af sæsonen var problemer med at stille spillere til holdet.

  1 division:

  Holdet vandt guld. Dette er superflot, vi kunne rent faktisk have 2 hold i Stiga divisionen. Det er selvfølgeligt ikke tilladt. Men det viser at vi har rigtigt mange gode spillere i klubben, at vi rent faktisk kunne stille 2 hold til den bedste række i Danmark.

  Stiga divisionen:

  Holdet nåede kvartfinalen hvor vi tabte 2-1 til OB efter en meget tæt 3 kamp der desværre ikke gik vores vej.

  Dame elite:

  Holdet blev nr. 3 i grundspil. Holdet har vundet 2 semifinaler. Og er lige nu i finalen.

  Individuelle DM mesterskaber:

  Thomas Jensen og Tina Stochmai vandt bronze i Mix double.

  Sophie Wall og Nikoline Kofoed vandt guld i dame double.

  Torben efterspørger mere info omkring elite kampe på hjemmesiden og via mail så klubbens medlemmer ved når der spilles og kan komme som tilskuere.

  Jacob efterspørger om man kan linke Facebook News til hjemmesiden. Michael svarer at han vil snakke med Ljubisa omkring om det kan lade sig gøre rent programmeringsmæssigt.

  DBTU Veteran. Ved Mads.

  3 hold deltager i år, sidste runde afvikles næste weekend, så endelige placeringer kendes endnu ikke:

  40 års: deltager i medaljeslutspil – men kan ikke nå medalje i år.

  50 års: deltager i medaljeslutspil – kan stadig nå bronze.

  60 års: har maksimumpoint og vinder nok guld eller sølv.

  Guldhåb i single:

  40 års: Sune Larsen

  50 års: Teis Jonasson

  65 års: Helge Kocman

  Ældre bordtennis 60 +. Ved Torben.

  Afdelingen er oppe på 70 medlemmer.

  Afdelingen holder mange stævner og arrangementer.

  Har et godt samarbejde med DGI hvor Gert Jørgensen er tovholder.

  Har holdt 7 stævner i år.

  Der er kommet mange damespillere. Der er også startet 60 + Dametræning hver mandag med Gert, som er blevet er en stor succes.

  60 + vil skrive på hjemmesiden når de holder stævner så alm. træning er aflyst, og andre klubmedlemmer dermed ikke går forgæves, når de kommer for at træne.

  Afdelingen har haft besøg af den svenske klub Falkenberg BTK hvor de holdt en fest om aftenen.

  Vil holde klubmesterskaber i næste måned.

  Holdt fest med ledsager i november med Italien som team med gondol og karneval i Venedig.

  Har holdt bedsteforældre + børnebørn dag.

  Esther. Roser Torben for artikler på hjemmesiden. Og efterspørger at det ligger på forsiden.

  Arbejder på at alle betaler kontingent.

 5. Økonomi. Bjarne.

  Aktiver og passiver passer ikke helt. Grunden er at det er sat forkert op i regnskabet.

  Net betaling kører som det skal.

  Torben foreslår nogle ændringer til hvordan regnskabet sættes op så det er mere let læseligt. Dette blev godkendt af alle tilstede værende.

  Esther bemærker at der er blevet brugt 6400 kr. til forplejning i Grøndals Centret. Mads svarer at det er fra 75 års festen.

  Torben bemærker at egenkapitalen er svundet meget. Bestyrelsen skal passe mere på at udgifterne ikke stiger.

  Jacob bemærker at ungdomsafdelingen bruger for mange penge i forhold til indtægter. Måske skal der værre færre elitetrænere til de mindre øvede.

  Jacob Asmussen vil gerne melde sig til en styregruppe der kan kikke på økonomi i ungdomsafdeling og skabe flere indtægter. Kasper vil også gerne være aktiv i at lave lotterier osv. Senior 60+ kan også kontaktes.

  Torben James bemærker at han har tanker om at lave et lotteri der kan skabe 5.000 –10.000 kr. i overskud til jul.

  Fra næste sæson vil trænerkontrakter blive lavet ½ år årligt så klubben ikke er økonomisk bundet i for lang tid ved medlemsfrafald.

  Lis bemærker at i Ballerup har de et arrangement hvor børnene i kommunen kan komme og spille en uge i ferien for at tiltrække medlemmer.

  Regnskabet blev godkendt af general forsamlingen.

 6. Kontingent.

  Bestyrelsen foreslår at kontingent satserne forbliver uændret i forhold til sidste år.

  Bestyrelsen foreslår dog at første kontingent betaling bliver rykket frem til den 1/9. Grunden er at der ved første kontingent opkrævning også bliver betalt licens. Meningen er at de medlemmer der ikke har betalt kontingent og licens ikke bliver sat på kamphold. Så det ikke ender med at klubben bliver nødt til at betale licenser for spillere der ikke har betalt selv.

  De uændrede satser samt flytning af kontingent betaling til d. 1/9 blev godkendt af general forsamlingen.

 7. Indkomne forslag.

  Der var Ingen indkomne forslag.

 8. Valg af bestyrelse.

  Næstformand: Ole genopstillede og blev enstemmigt valgt

  Kasserer: Bjarne genopstillede og blev enstemmigt valgt.

  Øvrige bestyrelses medlemmer:Søren, Michael, Martin, og Emil. Genopstillede alle og blev enstemmigt valgt.

  Valg af suppleanter: Kasper og John stillede begge op og blev begge valgt ind i bestyrelsen som suppleanter.

  Valg af revisor: Janick har valgt at trække sig. Torben James blev valgt.

  Revisor suppleant: Claus Biehl. Var ikke tilstede men have givet tilkendegivelse om at han genopstiller og blev enstemmigt valgt.

 9. Eventuelt.

  Esther syntes der flyder med bolde og efterspørger bedre oprydning. Jacob siger at mange bolde går i stykker, men vil blive bedre til at børnene samler alle bolde op og sørger for at lokalet ser pænt ud efter træningen er slut.

  Trænerne skal sørge for at alle bolde bliver aflåst efter træning. Der ligger også nogle gange opsamlingsnet og flyder.

  Kasper foreslår at vi på bagvæggen opsætter billeder af klubmedlemmer nye som gamle fra de forskellige afdelinger.

  Krølle spørger om man skal stille op i officielt klubtøj når man er ude og spille. Det skal man vidst hvis det er helt rigtigt ifølge DBTU. Men i de lavere rækker er der mange der ikke gør det i praksis.

  Torben spørger om vi har en strategi for udskiftning af borde. Da mange af dem er noget slidt og revnet osv. Bestyrelsen vil se om der kan findes plads i økonomien til indkøb af nye borde.

  Mads foreslår en oprydningsdag hvor vi kan få lavet en ordentlig oprydning og få overblik over hvad der skal udskiftes osv. Mads melder en dag ud.

  Mads foreslår. At vi indstiller os selv til at være årets klub. Vi har som klub mange punkter der gør os kvalificeret til at blive årets klub. Bl.a. en kæmpe succesfuld 60 + afdeling. Specifik 60+ dame træning. Vi kunne reelt have to Stiga divisions hold, da vi vandt 1 division. Vi har mange gode ungdoms resultater + flere seriehold der er rykket op.

  Mads snakker med Søren om at skrive indstilling til DBTU hvor vi nominerer os selv som årets klub.

 10. Afsluttende bemærkning.

  Vi slutter general forsamlingen af med det traditionelle Brønshøj råb.

  Bestyrelsen. Takker alle for valget.

 

Udskriv Email

Referat general forsamling 2014

Referat fra generalforsamling Brønshøj bordtennis klub marts 2014.

 

Generalforsamlingen blev afholdt onsdag d. 19 marts. Der var 5 bestyrelses medlemmer samt 8 klub medlemmer til stede.

 

1. Torben blev valgt til dirigent.

 

Torben efterspurgte om indkaldelsen til generalforsamlingen var sket korrekt i henhold til klubbens vedtægter og love. Det var den. Dagsordenen bør imidlertid fremgå på hjemmesiden sammen med indkaldelsen.

 

Torben ønskede dog en lidt bedre kommunikation næste år så det bliver mere synligt for alle hvor og hvornår der afholdes generalforsamling. Så vil der måske også komme flere medlemmer. Dette tager bestyrelsen til efter retning fremover.

 

Michael blev valgt til referent.

 

2.  Formandens beretning. Mads fremlagde beretning for året hvor han gjorde rede for følgende punkter.

 

 • Herrernes Stiga divisions hold har klaret sig flot i første sæson. Vi endte rejsen i slutspillet mod Vedbæk, men alt i alt har holdet gjort det superflot og klart levet op til målet om at blive i Stiga divisionen.

 

 • Vi har fået kæmpetalentet Anders Lind i klubben. Anders har dog været skadet i starten af sæsonen. Men Anders har fået spillet nogle kampe hen mod sæsonens afslutning, og det er planen at han i næste sæson skal spille fast på Stiga divisions holdet.

 

 • Elite damerne havde på tidspunktet for generalforsamlingen vundet første semifinale i slutspillet (Som en bemærkning kan nævnes at de på skrivende tidspunkt også vandt den anden semifinale og er nu i finalen)

 

 • Klubben har hentet 3 medaljer ved DM i bordtennis. Izabell vandt Bronze i single, samt Sølv i double. Derudover Vandt Kasper Schubeler og Thomas Jensen Bronze i double.

 

 • Klubben fylder 70 år. I den forbindelse planlægges der et arrangement som sandsynligvis bliver på et tidspunkt sidst i august.

 

 • 60 + Afdelingen fungerer rigtigt godt. Afdelingen fremhæves af Mads hvor han roser at de er meget velfungerende, socialt, har træning, møder andre klubber og laver forskellige arrangementer.

 

 • Oprydning og orden. Mads syntes det er lidt sløjt at det ofte roder, folk rydder ikke op efter sig. Bold-bander flyder, der ligger affald i håndklæde kasser, boldnet bliver ødelagt osv. Mads ønsker at alle medlemmer bliver bedre til at holde orden og værne om klubbens redskaber.

 

3. Ungdoms udvalg. Dennis fremlagde følgende punkter.

 

 • Der er faldende medlemsantal i Ungdomsafdelingen.

 

 • Begynder træning fungerer godt med Lars Emil som træner.

 

 • Ungdom Elite. Der har i denne sæson været satset meget på eliten. Med nogle af de bedste trænere samt flere trænere på samme tid. Det er dog beklageligt at der er få spillere der reelt har niveau til at spille elite, og der skal tænkes i nye veje fra næste sæson for at få tingene til at hænge sammen økonomisk og sikre at det bliver attraktivt og sjovt for de bedste ungdoms spillere at spille i Brønshøj.

 

 • Torben spørger ind til hvordan medlemsantallet i ungdomsafdelingen har udviklet sig og hvordan vi kan bliver bedre til at sørge for at klubben er attraktiv for børn og unge.

 

 • Dan syntes der mangler nærvær mellem trænere og børn. Er der leg nok eller bliver det hele for seriøst ? Er de nuværende trænere gode nok til at inddrage børnene med leg og sjov samtidig med at der også er seriøsitet. Hvilke redskaber/værktøjer kan klubben give vore trænere til at blive bedre til det.

 

 • Dennis foreslår der bør være bedre kontakt og dialog mellem trænere- forældre - bestyrelse for at sikre at det er attraktivt og sjovt for børn og unge at spille i klubben.

 

 • Kasper Michelsen vandt Bronze i drenge Single.

 

 • Kasper Michelsen og Sofie Egeholt har vundet Guld ved DM i Junior mix-double.

 

 • Dennis ønsker fra næste sæson at trække sig fra ungdomsudvalget. Han vil dog meget gerne stadig hjælpe til i baggrunden, men ønsker ikke at være frontfigur. Lars Emil melder op at han gerne vil overtage Dennis post som formand for ungdomsudvalget.

 

4. Senior udvalg. Ole fremlagde beretning fra Senior udvalget.

 

 • Der afholdes klub mesterskaber for senior spillere den 15. april.

 

 • Michael efterspørger om der kan komme mere aktivitet i senior afdelingen, med fast træning og måske på sigt andre aktiviteter noget lignende dem som der er i 60 + Afdelingen.

 

 • Dan syntes også der mangler aktivitet og påpeger at det kan være svært at komme ind som nyt medlem uden nogen makker at spille med. Da der ikke er noget naturligt samlingspunkt med træning for nye medlemmer, og de derfor nemt kan komme til at stå alene uden nogen at spille med.

 

 • Det er bestyrelsens intention at der fra næste sæson skal gøres mere for senior afdelingen, der skal gerne laves en fast ugentlig aften med senior træning for spillere i serie 2-4.

 

 • Esther og Rita ønsker at trække sig fra udvalget. Michael vil gerne ind og deltage i udvalget.

 

5. 60 + afdelingen (Dette punkt var oprindeligt ikke med i dagsordenen, da det ikke står i vedtægterne. Men Henrik efterspurgte det, og der var bred enighed i forsamlingen at det kun er naturligt at der også er et 60 + udvalg og således også et punkt for det på generalforsamlingen. Det vil herefter blive indført i vedtægterne (på et passende tidspunkt) at dette punkt skal indgå i dagsordenen på fremtidige generalforsamlinger)

 

Torben fremlægger og beretter om følgende fra 60+ udvalget.

 

 • 60 + afdelingen har ca. 70 medlemmer.

 

 • Afdelingen spiller tirsdag, torsdag og fredag, hvor der om fredagen er arrangeret træning med Lars Møller og Helge Kocman. Senest er der udvidet med træning mandag formiddag kl. 10-12.

 

 • Afdelingen fungerer supergodt sammen socialt, hvor der afholdes runde fødselsdage, og turneringer, og de har også en slags pyramide turnering hvor de kan udfordre hinanden.

 

 • 60 + Afdelingen er også venskabsklub med den svenske klub Falkenberg bordtennis, hvor de mødes og spiller turnering mod hinanden.

 

6. Bjarne fremlagde regnskabet.

 

 • Året i runde tal. Indtægter 235.000 Kr. Udgifter  -315.000 Kr.. Samlet resultat - 80.000 Kr.

 

 • Det ser voldsomt ud med et minus på 80.000 Kr. En del af forklaringen er dog at Team Copenhagen tilskud på 60.000 Kr. for året 2013 først bliver udbetalt 2014 og derfor ikke er bogført i 2013. Dette vil således rette noget op på tingene når de penge kommer.

 

 • Klubbens egenkapital er på ca. 78.000 Kr. så vi er ikke på nogen måde truet økonomisk. Men der skal dog tænkes i nye baner hvad der kan gøres for at styrke økonomien i klubben.

 

 • 60+ Afdelingen er igen et prisværdigt eksempel. Afdelingen har indtægter for 26.000 og udgifter for 6.000

 

 • Senior afdelingen kører nogenlunde rundt og hviler i sig selv angående indtægter/ udgifter.

 

 • Ungdoms afdelingen er meget dyr og er klart den største økonomiske byrde. Den er dog også et væsentligt grundlag for klubbens eksistens, da det ellers ville være umuligt at have så gode lokaler og få kommunalt tilskud uden denne afdeling.

 

 • Fra næste sæson vil kommunalt FOS tilskud blive mindre. Da det fremover bliver en ny måde at tilskuddet bliver udregnet på, og hvor aktivitetstilskuddet bliver fjernet i følge nye regler.

 

 • Der er god grund til at tænke over tingene, og se på hvad vi kan gøre bedre for at styrke økonomien i klubben. Er der f.eks. sammenhæng mellem udgifter til trænere i forhold til antallet af medlemmer i ungdoms afdelingen ?

 

 • Torben efterspørger at man fremover kan se det forudgående års posteringer på regnskabet så det bliver muligt at sammenligne regnskabet med tidligere år. Bjarne svarer at det vil det blive fremover.

 

7. Godkendelse af Formandens beretning og regnskab.

 

 • Formandens beretning, samt regnskabet blev enstemmigt godkendt af alle tilstedeværende.

 

8. Forslag fra bestyrelsen om kontingent forhøjelse.

 

 • Bestyrelsen foreslog følgende kontingent ændringer. som følge af generelle prisstigninger samt øgede omkostninger ved brug af Conventus medlems databasen

                     

 • Ungdom Kr. 1400/år Inklusiv licens
 • Ungdom Elite og Talent Kr. 1900/år Inklusiv Licens.
 • 60+ Kr. 500/år
 • Senior. Der laves to særskilte kontingenter.
 • Senior Motionist uden kamp licens Kr. 1300/år
 • Senior Turnerings spiller Kr. 1800/år inklusiv kamplicens.

 

 • Torben Efterspørger bedre varsel om mere information vedrørende bestyrelsens forslag om kontingent ændringer. 60 + Udvalget ville gerne have haft bedre besked. Bestyrelsen tager dette til efterretning og lover at informere bedre næste gang i lignende situationer.

 

 • Torben spørger om det er muligt at 60+ kontingentet kan blive betalt halvårligt i stedet for som nu kun helårligt. Bestyrelsen bakker op om dette, da det kun er naturligt at 60+ også kan betale halvårligt som alle andre afdelinger i klubben.

 

 • Kontingent ændringerne blev enstemmigt vedtaget af alle tilstedeværende på generalforsamlingen.

 

9. Valg af bestyrelses medlemmer, suppleanter og revisor.

 

 • Mads blev genvalgt som Formand.

 

 • Ole og Bjarne var ikke på valg i år.

 

 • Michael og Martin blev genvalgt som bestyrelses medlemmer.

 

 • Søren Eriksen og Lars Emil blev begge valgt ind i bestyrelsen som nye ansigter.

 

 • Dennis og John træder ud af bestyrelsen. De blev dog begge valgt som bestyrelses suppleanter.

 

 • Janick Petersen blev genvalgt som revisor. Claus Biehl blev genvalgt som revisor suppleant.

 

10. Eventuelt.

 

 • Krølle efterspørger mere ensartede spillertrøjer. Det ser bedre ud at alle spiller i samme trøje frem for det rodede indtryk det giver når nogle har forskellige trøjer på. Det er en god pointe - men nok svært i praksis at bestemme hvilket tøj folk har på når de spiller kampe. Vi kan dog prøve at gøre det mere synligt hvor og hvordan man køber klubtøj.

 

11. Afslutning

 

 • Vi slutter aftenen af med at udråbe et hurra råb for Brønshøj Bordtennis og herefter går alle hvert til sit.

 

 • Det skal lyde stort tak til alle som deltog i generalforsamlingen.

 

Referent:  Michael Christensen

Udskriv Email

Generalforsamling 2013

Læs referat fra Generalforsamling den 26-3-2013 her.

Udskriv Email