Referater 60+

Udvidet kontaktudvalgsmøde den 2. august 2018

Møde den 2. august 2018 kl. 19 - møde med bestyrelsesformand John Kjær og kontaktudvalget for Senior 60+

Deltagere:
Bestyrelse
:
John Kjær (bestyrelsesformand Brønshøj Bordtennis), Bjarne Coster (bestyrelse – Kasserer), Lis Ahlfors (Bestyrelsessuppleant), Esther Zivadinovic (Bestyrelsessuppleant)

Kontaktudvalg:
Flemming Larsen (formand for kontaktudvalget), Io Christoffersen, Ole Dons, Kirsten Marner, Ole H. Nielsen, Torben Reiff. Endvidere deltog Michael Madsen.

Dagsorden

 1. Opfølgning på den ordinære generalforsamling den 28. marts 2018. Redegørelse for overbygningen mellem København og Brønshøj Bordtennis. Hvilke aftaler er indgået, og hvorledes er aftalerne med hovedsponsor (Penthouse/Level) skruet sammen
 2. Hvad er den aktuelle status vedrørende elitesamarbejdet? Stiga-divisionsholdet og ungdomselitesamarbejdet
 3. Aktuel situation i Brønshøj Bordtennis. Ungdomsafdelingen, Seniorafdelingen (herunder vores hold i divisioner og Østserien). Er Brønshøj Bordtennis i krise?
 4. Hvad mener bestyrelsen om situationen og hvad er bestyrelsen plan
 5. Eventuelt

Flemming - som havde indkaldt mødet - bød velkommen. Flemming understregede at det afgørende var at få Brønshøj B. til at overleve som klub. Klubben har i foråret 2019 75 års jubilæum og har altid været en bordtennisklub, som har tilhørt eliten i dansk bordtennis.

Torben oplyste at det var tale om et udvidet kontaktudvalgsmøde, hvor vi havde inviteret Brønshøj Bordtennis formand. Formålet med mødet var at blive klogere på, hvad der sker i klubben – vi var bekymrede over de krisetegn i Brønshøj Bordtennis og CPH Bordtennis vi havde hørt på vandrørene. Endvidere ønskede vi at følge op på den seneste generalforsamling den 28. marts 2018, hvor medlemmerne var blevet lovet en nærmere redegørelse for overbygningen CPH Bordtennis.

John havde inden mødet fremsendt nogle dokumenter om overbygningen.  Vedtægter for CPH Bordtennis, Sponsoraftale samt et orienteringsnotat til 60+ mødet. På mødet blev der desuden omdelt regnskab for CPH Bordtennis 2016-2017.

Det følgende er ikke et egentligt referat, men en opsummering af væsentlige faktuelle forhold i relation til dagsordenspunkterne og primært et notat til Kontaktudvalget for 60+. John m.fl. får naturligvis også notatet til orientering. Johns bemærkninger på mødet til de enkelte dagsordenspunkter er vedhæftet notatet og fremgår med rød skrift. Der henvises hertil samt til Johns orienteringsnotat til 60+ mødet, som blev tilsendt inden mødet.

Som John ved mødets start oplyste hænger de 4 dagsordenspunkter sammen – det er dog forsøgt at tage punkterne enkeltvis i notatet.

Ad 1. CPH Bordtennis
Vi fik på generalforsamlingen den 28. marts 2018 lovning på en redegørelse om hvorledes Penthouse/Level juridisk og organisatorisk er forbundet med Brønshøj Bordtennis. Det skal nævnes at sponsor Penthouse med virkning for den kommende sæson har skiftet navn til LeVel.

Brønshøj og København Bordtennis indledte i 2008 et elitesamarbejde for de 2 klubbers ungdom. Dette elitesamarbejde blev for sæsonen 2015/2016 udvidet til en formel overbygning CPH Bordtennis med et Stigahold fælles for København og Brønshøj. Overbygningen har bestyrelse/styregruppe bestående af formand, næstformand, kasserer samt yderligere 2 medlemmer, som er udpeget af henholdsvis København BTK og Brønshøj Bordtennis.

Generalforsamlingen i Brønshøj Bordtennis har aldrig taget stilling til etablering af overbygningen med et Stigahold fælles for København og Brønshøj. Det er alene bestyrelsen som har truffet beslutningen og de senere beslutninger vedr. CPH Bordtennis. Overbygningen har nu kørt i 3 sæsoner senest 2017/2018. For sæsonen 2016/2017 indgik CPT Bordtennis en sponsoraftale med Penthouse omfattende et nærmere beskrevet Elite-samarbejde. Der henvises her til sponsoraftalen, som John har sendt til kontaktudvalget i 60+ forud for mødet.

Hvad er status:
1) Der foreligger en vedtægt for CPH Bordtennis (Stiftet på generalforsamling den 26.06.2018). Den er forældet, ikke relevant og man lever ikke efter vedtægtens bestemmelser, som bl.a. foreskriver at der årligt skal indkaldes til ordinær generalforsamling samt at alle medlemmer i de 2 moderklubber er medlemmer af CPH. Der blev dog afholdt en ordinær generalforsamling i CPH den 21.09.2016, hvor der var medlemsadgang og blev orienteret om overbygning, sponsor Penthouse og elite-samarbejdet.

2) Med henblik på den kommende sæson 2018/2019 er det besluttet 1) at udvide overbygningssamarbejdet med en tredje klub LeVel AC (det gamle Penthouse Østserie hold). Det er desuden besluttet 2) at samle alle divisionsholdene i CPH Bordtennis. Beslutningerne om en klub mere i CPH Bordtennis og lægge alle divisionsholdene under CPH Bordtennis tog Brønshøj Bordtennis bestyrelse udenfor et bestyrelsesmøde (??). Med virkning fra 1. august 2017 blev der 3) etableret Level Academy med en målsætning om at tilknytte 20 ungdomsspillere.

3) På mødet 2.08.2018 blev der omdelt regnskab for CPH for regnskabsåret 2016/2017. Alle udgifter til driften af overbygningen herunder løn til spillere indgår i regnskabet. Det er oplyst at Brønshøj Bordtennis ikke er juridisk og økonomisk forpligtet med andet end det årlige ”kontingent” på ca. 35.000 kr. Det kan man spørge sig selv om hvorvidt det holder i byretten, hvis CPH kommer i økonomisk krise.

Problemer:

 1. Der foreligger tilsyneladende ikke en aktuel og gældende vedtægt
 2. Sponsoraftalen gælder kun for sæsonen 2016/2017. Aftalen er tilsyneladende videreført men foreligger så vidt oplyst ikke på skrift. (begrundelse travlhed og manglende ledelsesressourcer)
 3. De væsentlige beslutninger i forsommeren 2018 om udvidelse af overbygningssamarbejdet, jf. pkt 2 under status har ikke været besluttet af Brønshøj Bordtennis generalforsamling. Brønshøj Bordtennis er som konsekvens heraf blevet reduceret fra at være en eliteklub til alene at blive en motionsklub uden elite med en seniorafdeling - som kun omfatter serieklubhold (serie 1 til serie 3) - en nødlidende ungdomsafdeling samt en 60+ afdeling.
 4. Alle beslutninger vedr. CPH er truffet uden inddragelse af medlemmerne (BBs generalforsamling).

Ad 2.  Status vedrørende elitesamarbejdet i CPH Bordtennis

Hele eliten fra Brønshøj og i mindre omfang København har forladt klubberne inden 1. juni 2018 med virkning fra den kommende sæson 2018/2019 og meldt sig i andre klubber. Det gælder hele Stigaholdet fra sidste sæson samt også de bedste reserver fra Brønshøj dvs. Brønshøjs 1. divisionshold, som vandt 1. division i sæsonen 2017/2018. Det samme gælder Herre junior divisionsholdet (blev nr. 2 i sidste sæson), hvor alle Brønshøj spillerne fra sidste sæson er skiftet til andre klubber. Nedenstående spillere har spillet på Brønshøj licens og stillet op som sådan til junior- og senior- danmarksmesterskaber. De vandt rigtig mange medaljer i sidste sæson.

Det er et krav i relation til et overbygningshold, at spillerne skal være medlem af en af moderklubberne, og at de skal have licens i de pågældende klubber. Det er kun Thomas, Kasper Schübeler og Isabel og måske også Thor som kan kaldes rigtige brønshøjere. Mange af de andre spillere har shoppet rundt mellem klubber efter hvor de kan opnå de bedste vilkår.

Fra den kommende sæson er der ikke længere spillere i CPH som spiller på Brønshøj licens, og som vi kender i Brønshøj Bordtennis. Det skal dog for en ordens skyld nævnes at Anders Lind og Sophie Walløe stadig stiller op på Brønshøj licens til Danmarksmesterskaber (de spiller i henholdsvis Tyskland og Malmø i Sverige).

Herre junior divisionsholdet stiller ikke op i den kommende sæson i Danmarksturneringen.

Klubskifter for sæson 2018/2019:

Stiga og herre junior

1.       Division mv.

Morten Hyrup (fra BB til Odense)

Christian Kongsgaard (fra BB til Virum)

Thor B. Christiansen (fra BB til Herlev)

Mikkel Emborg (fra BB til Virum)

Matin Buch Andersen (fra BB til Hillerød)

Benjamin Karl Nielsen (fra BB til Amager)

 

Thomas Jensen (fra BB til Dragør)

Kasper Weinrich Schübeler (fra BB til Dragør)

Isabel Nørlem (fra Brønshøj til Amager)

Kasper Sternberg (skift fra København BTK til Herlev) – Stigaholdet og derfor nævnt

 

 

 

Problemer:

 1. Det er klart at CPH er i krise hvor der skal hyres spillere til alle elitehold for den kommende sæson. Der er planlagt at leje svenske spillere til Stigaholdet. Krisen er bl.a. opstået som følge af diskussion med spillerne om økonomi samt krav til spillerne om at skulle levere træning i det nyetablerede Level Academy.
 2. Det er ligesom lidt svært at få øje på Brønshøj i overbygningen CPH Bordtennis. At det er besluttet at samle alle divisionsholdene i CPH Bordtennis gør kun ondt værre. Det betyder at 1. divisionsholdet og 3. divisionsholdet (2. divisionsholdet rykkede ned i 3. division efter sidste sæson) forsvinder fra Brønshøj, som herefter kun vil være en motionsklub uden elite med en seniorafdeling - som i den kommende sæson vil stille op med serieklubhold serie 1 til serie 3 - en nødlidende ungdomsafdeling samt en 60+ afdeling.
 3. Med optagelse af en tredje klub LeVel AC i overbygningen vil der ikke være hindringer for at alle spillere i overbygningen vælger at melde sig ind i LeVel AC i stedet for BB/KBTK og tegner licens i den klub. I hvert fald er der ikke længere et naturligt tilhørsforhold til Brønshøj Bordtennis og måske heller ikke til KBTK, da det er svært at se BB som en del af fødekæden til CPH.
 4. Der optages også spillere fra andre klubber end BB og KBTK i LeVel Academy mod betaling. Det er oplyst af flere af ungdomspillerne som har meldt sig i andre klubber har fået disse klubber til at betale gebyret (vist på 9.000 kr/år) for at være med i LeVel Academy. Virker helt bagvendt.
 5. Level Academy er forudset at få officiel træningstid mandag, onsdag og fredag fra kl. 17.30-19.30 i vores lokale i Grøndal Multicenter. Medlemmerne i LeVel Academy forudsættes at betale halvt kontingent som deles mellem BB og KBTK. Desuden spilles officielle kampe i Brønshøjs lokaler.
 6. Er det i orden at Brønshøj Bordtennis ændres så omfattende uden en medlemsdiskussion på en generalforsamling?


Ad 3. Brønshøj Bordtennis

Er klubben i akut krise? Dvs. en ungdomsafdeling som smuldrer samt en seniorafdeling, som også er nødlidende i hvert fald i toppen – efter afvikling af divisionsholdene.

Ungdomsafdelingen mangler Ungdomsleder

Der mangler ressourcer til kommunikation hjemmeside og facebook samt til presse og rekruttering

Og nok også en træner til seniorafdelingens B-gruppe, som spiller mandag.

Ledelsesarbejdet hænger på for få personer.

Ad 4. Bestyrelsens plan

Det virker som om bestyrelsen har opgivet ”det gamle Brønshøj” og søger at løse klubbens problemer med at lade CPH overtage hele vores elite. Måske kan man få CPH til at hjælpe med ungdomstræning i Brønshøj Bordtennis mod betaling.

Ad 1-4. Konklusion

 • Juridisk er CPH ubeskrevet i klare skriftlige aftaler og overbygningen er blevet sat i søen uden medlemsopbakning i form af generalforsamlingsbeslutninger.
 • Med udvidelsen af overbygningssamarbejdet i foråret 2018 ændrer projektet fuldstændigt karakter og Brønshøj ændrer sig fra at være en eliteklub til kun at være en motionsklub uden elite.
 • Man kan stille spørgsmålet om CPH Bordtennis tilfører Brønshøj Bordtennis noget som helst som klub. Vi har skilt os af med vores elite og går en usikker fremtid i møde, hvor også klublokalet er i spil.

Ad 5. Eventuelt

Torben henviste til mail af 9. april 2018 til bestyrelsen/v Bjarne, hvor det foreslås at klubben fremover betaler kontingent som 60+ for vores 4 trænere i de sæsoner de træner os samt at det bogføres som en 60+ udgiftspost. Vi betalte kontingent for Lars Møller i 2018-1 men mener det rigtige vil være at klubben tager over og på den måde anerkender vores trænere og det betydelige arbejde de udfører.

Lis syntes at det ville være en god ide at kontaktudvalget mødtes med bestyrelsen 1-2 gange om året for at drøfte hvad der kunne være af emner af fælles interesse.

Ole Dons fandt at hjemmesiden var under alt kritik.

 

Torben Reiff den 5. august 2018

Udskriv Email

Kontaktudvalgsmøde tirsdag den 2. september 2014

Referat fra kontaktudvalgsmødet

Dagsorden:

 1. Orientering og diverse
 2. Samarbejde med DGI om stævner mv.
 3. Træning i 2. halvsæson 2014
 4. Kommende aktiviteter
 5. Eventuelt

Deltagere fra kontaktudvalget:

Flemming Larsen (formand), Kirsten Marner, Ole H. Nielsen og Torben Reiff. Mødet blev aftalt samme dag, da vi godt ville vende festen 7. november i festudvalget. Bjarne Coster fra bestyrelsen var ikke med til mødet - håber han giver os syndsforladelse men det var et rent praktisk møde.


Ad dagsordenspunkt 1. Orientering og diverse

Siden sidste referat fra kontaktudvalgsmøde 27.08.2013 har Senior 60+ afholdt eller deltaget i følgende aktiviteter:

 • Singlestævne hos BTK12 Amager den 13. september 2013
 • Årlige fest med ledsagere den 9. november 2013 med 64 deltagere. Tema ”Ragnarock”
 • Stævne for C- og D-spillere i Hillerød (DGI) den 11. november 2013
 • Stævne for A- og B-spillere i Brønshøj (BB/DGI) den 13. november 2013
 • Doubleturnering hos BTK12 Amager den 14. november
 • Juleturnering den 11. december 2012 – 37 deltog i ”Daisy-turnering” og juleløjer. Alexander brækkede desværre benet.
 • 2. mands-turnering i Brønshøj 13.01.2014 og 12.03.2014 med 64 deltagere (maksimalt antal deltagere med 16 borde)
 • Træning 1. halvsæson 2014 med 20 deltagere – træningsafslutning 11. april 2014 – tak til vores trænere Helge og Lars
 • Basistrænerkursus (DGI) den 20. januar 2014 – 5 deltagere fra Brønshøj. Gert træner.
 • Bedsteforældre/børnebørn dag den 10. februar 2014 – vist omkring 10 børnebørn.
 • Stævne i Amagerhallen den 12.februar 2014 (arrangør DGI) – doubleturnering
 • Klubmesterskaber i Senior 60+ den 18. februar 2014 – 31 deltagere. Gert blev klubmester.
 • Besøg hos Falkenberg BK den 26. – 27. marts – turnering med 3-mandshold – vi var 17 danske spillere heraf 9 fra Brønshøj, 4 fra Roskilde og 3 fra Ballerup. Meget vellykket visit med gode bordtenniskampe og en hyggelig fest om aftenen med super underholdning.Vi aftalte genvisit i København den 18. – 19. marts 2015
 • I april lukkede vi op for træning om mandagen mellem kl. 10 og 12 (officiel træningstid)
 • Fem gange mandagstræning af ”Tøseholdet” med 6 piger og Gert som træner. Stor succes. Nina er tovholder. Gentages i efteråret med start 1. september nu med 7 deltagere.
 • Finn Hansen lånte lokalerne den 18. juni 2014 så 6 hjerte- og lungetranplanterede bordtennisspillere fik trænet forud for deltagelse i EHLT(European Heart and Lung Transplant)-Championship i Litaun i juli måned.

Ventilationen i bordtennislokalet har ikke fungeret i sommer og faktisk slet ikke på noget tidspunkt siden i driftsætning i december 2013. Flemming er tovholder i forhold til Grøndal MultiCenter. Der er meget store problemer med at få det løst.


Ad dagsordenspunkt 2. Samarbejde med DGI om stævner mv.

 • Amager (BTK12/DGI) den 18. september 2014 - doublestævne i alle 4 rækker A, B, C og D.
 • Singlestævne i Brønshøj (BB/DGI) for  C-D rækken mandag d. 27. oktober 2014
 • A-B singlestævne i Brønshøj (BB/DGI) onsdag den 29. oktober 2014

Formentlig:

 • Singlestævne Furesø for alle 4 rækker medio november.
 • Og i Hillerød et doublestævne i december.

Priserne for DGI-arrangementer er sat op til 90 kr./person incl. morgenmad og frokost.

 • Vi planlægger selv i Brønshøj at afvikle 2-mandsturnering med første runde i november og anden runde i februar 2015. Datoer aftales med DGI (Gert/Mette).


Ad dagsordenspunkt 3. Træning i 2. halvsæson 2014

”Tøseholdet” fortsætter mandagstræningen 1. september 2014 med Nina som tovholder og Gert Jørgensen som træner. Aftalt 5 mandage.

Der afholdes også organiseret træning om fredagen i efteråret. Lars Møller og Helge Kocman vil igen være vores trænere. Første træningsdag 12. september 2014.


Ad dagsordenspunkt 4. Kommende aktiviteter bl.a. juleturnering og fest med ledsager

 • Juleturnering tirsdag den 9. december 2014
 •  Der afholdes en fest med ledsager fredag den 7. november 2014. Vi har valgt temaet ”60+ skal på en spændende rejse til Italien”. Italien er jo et stort land så rejsemål, mad og underholdning er en overraskelse, og du skal bare rejse med. D&D vil spille op til dans.
 •  Senior 60+ afholder først klubmesterskaber i februar 2014

Vi talte en hel del om festen den 7.11 og udvekslede ideer til underholdning og udsmykning af lokalerne etc. Det skal nok blive sjovt og fornøjeligt.

Referent: Torben Reiff – 02.09.2014

 

 

Udskriv Email

Kontaktudvalgsmøde torsdag den 27. august 2013 i Grøndal MultiCenter

Dagsorden:

 1. Orientering og diverse
 2. Ventilation i bordtennislokalet
 3. Samarbejde med DGI om stævner mv.
 4. Træning i 2. halvsæson 2013
 5. Kommende aktiviteter
 6. Praktiske gøremål
 7. Eventuelt

Deltagere fra kontaktudvalget:

Flemming Larsen (formand), Bjarne Coster (medlem af bestyrelsen for BB), Kirsten Marner, Ole H. Nielsen og Torben Reiff. Gert Jørgensen deltog under punkt 3, hvor vi drøftede samarbejdet med DGI.

 

Ad dagsordenspunkt 1. Orientering og diverse

Bjarne Coster er indtrådt i kontaktudvalget som bestyrelsens medlem. Jørn Malmtorp er udtrådt af bestyrelsen og derfor også af kontaktudvalget.

Siden sidste formelle kontaktudvalgsmøde 29.11.2012 har Senior 60+ afholdt eller deltaget i følgende aktiviteter:

 • Juleturnering den 11. december 2012 – 37 deltog i ”Daisy-turnering” og juleløjer. Alexander brækkede desværre benet.
 • Stævne i Hillerød den 21. januar 2013 (arrangør DGI) – 10 deltagere fra Brønshøj
 • Hjertestarterkursus (genopfriskning) den 5. februar 2013 i tilknytning til træningen
 • Bedsteforældredag den 13. februar 2013 – 11 børn og 11 voksne deltog
 • 2. afdeling af 2. mandsturneringen den 27. februar 2013 (arrangør BB) – 53 deltagere
 • Besøg af Falkenberg BK den 13. – 14. marts – turnering med 2-mandshold – vi var 21 hold. Vi havde besøg af 18 spillere fra Falkenberg og 8 fra Roskilde. Til festen om aftenen den 13. marts var der ca. 45 deltagere
 • Stævne på Sjælsølund Efterskole den 12. april 2013 – 9 deltagere fra Brønshøj
 • Lockoutdage den 10. og 17. april 2013 – der deltog henholdsvis 8 og 7 børn.
 • Træning 1. halvsæson 2013 med 18 deltagere – træningsafslutning 3. maj 2013 – tak til vores trænere Helge og Lars
 • Byvandring den 8. maj i Grøndalskvarteret og i det gamle Carlstad fra 1658 – 24 deltog incl. ledsagere. Vi besøgte museet på Rytterskolen (foredrag af Lars Cramer Petersen), Brønshøj Kirke og spiste frokost på Café Phønix.

Arrangementerne med ”Bedsteforældre og børnebørn” en dag i vinterferien og de 2 lockoutdage - hvor vi jo alligevel skulle passe dem, og de havde fri fra skole, har været et nyt tiltag. Vi har hygget og spillet lidt bordtennis med de små og målet har været, at det måske kan føre til en interesse for bordtennis. Det har været en succes, som vi vil gentage, hvis der er tilslutning hertil.

Senior 60+ var aktive omkring Copenhagen Historic Grand Prix  (automobilløb 3.-4. august 2013),  hvor der blev solgt fadøl ved ølboderne ved Gøndal MultiCenter.  Der blev tjent 10.920 kr. til Senior 60+, hvilket er mange penge for os til kommende aktiviteter i 60+ afdelingen. Arrangørerne levede ikke op til forhåndsaftaler og forventninger, så flere af vores medlemmer havde dårlige oplevelser – det beklager vi, og skal vi deltage i lignende arrangementer i fremtiden må vi sikre op bedre omkring aftaler og deres overholdelse. Kontaktudvalget vil godt sige tak til alle som brugte tid på salget, selvom det for nogle ikke blev tilfredsstillende afviklet. 

 

Ad dagsordenspunkt 2. Ventilation i bordtennislokalet

Der skal installeres ventilation i Grøndal MultiCenter, og ifølge de aktuelle planer sker installationen i september måned. Datoer og nærmere vilkår omkring lukning af lokalet eller delvis lukning er ikke fastlagt. Flemming deltog i byggemøde mandag den 26.08.2013 og redegjorde for de krav Brønshøj Bordtennis har til installationerne, for at lokalet kan benyttes til bordtennis. Der er bl.a. et krav om en lofthøjde på 3,5 meter i divisionskampe. Teknikerne skal nu starte helt forfra med projektet for at lokalet kan benyttes til sit formål dvs. ingen rør på tværs af lokalet. Senior 60+ vil ikke aftale nye stævner og turneringer i september (og oktober), da der ikke er klarhed over byggeprocessen.

 

Ad dagsordenspunkt 3. Samarbejde med DGI om stævner mv.

DGI har i første halvår 2013 afholdt 2 stævner i henholdsvis Hillerød og på Sjælsølund Efterskole, jf. ovenfor under pkt. 1. Brønshøj Bordtennis blev i 2012 meldt ind i DGI-bordtennis, som har 60+ som et indsatsområde. Senior 60+ i BB har besluttet at samarbejde med DGI-bordtennis omkring afholdelse af stævner og turneringer og også stille vores bordtennisfaciliteter til rådighed for fælles arrangementer.  Gert Jørgensen, som er formand for DGI-bordtennis, er også medlem af BB. Til stævnerne i foråret 2013 deltog henholdsvis 10 og 9 spillere fra Brønshøj. Falkenbergarrangementet blev til på initiativ fra Gert og arrangeret som et fælles projekt, hvor Roskilde (DGI) også deltog med 8 spillere.

DGI arrangerer stævne for alle dvs. A-, B-, C- og D-spillere i Amagerhallen den 13. september 2013. Brønshøj er også inviteret sammen med en række andre klubber og foreninger. Det er aftalt at der afholdes nye stævner den 11. november 2013 i Hillerød for C- og D-spillere og i Brønshøj den 13. november 2013 for A- og B-spillere. Der er tale om et fællesarrangement mellem DGI/Brønshøj den 13.11, hvor Brønshøj tager sig af det meste af den praktiske afvikling, og DGI Bordtennis leverer logistik omkring tilmeldinger og betaling. Alle kampe bliver registreret i DGIs rating-system, og med tiden vil vi herved få etableret et system til rating af 60+, som kan være et værktøj til at placere spillerne efter styrke ved stævner og turneringer. Deltagerbetaling på 70 kr/spiller/dagsarrangement.

I DGI-regi er der også planlagt et 1-dages bordtennisinstruktør-kursus, hvor deltagerne lærer at undervise andre i basale bordtennisfærdigheder. Kurset foregår i Brønshøj B. klubs lokaler mandag d. 7. okt. Fra 9.00 til 15.00. Pris 200 kr. incl. fortæring.

Man kan melde sig digitalt hos DGI. Vi vil dog også sætte tilmeldingslister op i klublokalet.

Det er aftalt at 2-mandsturneringerne, som hidtil har været arrangeret af Brønshøj udbydes bredere i samarbejde med DGI. Vi kan som følge af ventilationsprojektet ikke stille lokaler til rådighed i september/oktober. Vi aftester interessen for 2-mandsturneringer i begyndelsen af september. Flemming taler med de klubber, som hidtil har været deltagere i 2-mands turneringerne (Ballerup, Hvidovre, Rødovre og Albertslund) så de er orienteret om ændringerne og også inviteres.

 

Ad dagsordenspunkt 4. Træning i 2. halvsæson 2013

Der afholdes også organiseret træning i efteråret. Lars Møller og Helge Kocman vil igen være vores trænere på fredage. Pga. af ventilationsprojektet kan vi først starte op i oktober og med færre træningsdage, så vi kan være færdige i begyndelsen af december.

 

Ad dagsordenspunkt 5. Kommende aktiviteter bl.a. juleturnering og fest med ledsager 

 • Juleturnering tirsdag den 3. december 2013

   Vi kan f.eks. prøve at "spille snemand" eller lignende løjer

 •  Enighed om at der afholdes en fest med ledsager dato ikke endeligt fastlagt men om muligt enten den 1. november eller 8. november 2013. Vi prøver at lave en aftale omkring musik og skal også sikre os bestilling af Teatercafeen. Det er besluttet at en del af de penge vi har tjent ved ølsalget fra Copenhagen Historic Grand Prix passende kan anvendes til musik til vores fest. (Tema for festen er ikke fastlagt).
 • Enighed om at der afholdes en fest med ledsager dato ikke endeligt fastlagt men om muligt enten den 1. november eller 8. november 2013. Vi prøver at lave en aftale omkring musik og skal også sikre os bestilling af Teatercafeen. Det er besluttet at en del af de penge vi har tjent ved ølsalget fra Copenhagen Historic Grand Prix passende kan anvendes til musik til vores fest. (Tema for festen er ikke fastlagt).
   
 • Senior 60+ afholder først klubmesterskaber i februar 2013 pga usikkerheden omkring ventilationsprojektet.
   
 • Torben/Gert skal ved lejlighed kontakte Nisse Billing, Falkenberg BK så vi får fastlag datoer for vores genvisit. Vi har talt om slutningen af marts, men det skal aftales nærmere. Falkenberg BK er en meget spændende venskabsklub med stolte traditioner, og vi har talt om at lave 1 træf om året. Falkenberg inviteres til alle DGI turneringer, og der har været henholdsvis 2 og 4 deltagere fra Falkenberg til de første 2 DGI-stævner.

 

 Ad dagsordenspunkt 6. Praktiske gøremål

Hjemmeside. Torben opdaterer kommissoriet for Senior 60+ og indsætter nyt billede af Ole Nielsen. Opsætter aktuel oversigt over kontaktudvalget på opslagstavlen. Hjemmesiden for 60+ må gerne blive opdateret med aktuelle turneringer mv., og der bør også fyldes ud med information om seneste aktiviteter.

Medlemsliste. Bjarne sender aktuel medlemsliste til Torben.

Flemming checker om der er ændringer vedrørende rengøring (NB: Fl. oplyser, at der ikke er blevet gjort rent i juli og august måned. En del af forklaringen herpå er at der ikke nedtages borde torsdag aften af senior-afdelingen. Der er ikke truffet nye beslutninger vedr. rengøring som følge af udlicitering af rengøringen til et privat firma).
Fl. checker stole og borde for manglende knopper og taler med Grøndal Multicenter om reparation af betræk og knopper. Indkøber flere bøjler.
Flemming og Bjarne vil påtage sig at rengøre bordene.

Vigtigt med at det hver dag registreres hvor mange der deltager i træningen i Senior 60+’s træningstid. Klubben har et problem med manglende registrering især af Senior-afdelingen. Vi er nødt til at sætte det bedre i system for senior 60+. Malle har hidtil påtaget sig en meget stor rolle omkring registreringen – tak for det – men det er nødvendigt at flere kan tage ansvar for opgaven. (NB: Flemming oplyser efter at have talt med Grøndal MultiCenter at systemet ikke har været sat op til at registrere andre dage end onsdag og torsdage i juli og august måned????hvorfor mon det og gælder det kun bordtennis). 

 

Ad dagsordenspunkt 7. Eventuelt

Medlemskontingent og oprettelse i medlemssystemet. Bjarne oplyser at alle medlemmer skal registrere sig selv som medlemmer i det nye IT-system og samtidig betale medlemskontingentet. Kontaktudvalgets øvrige medlemmer har den opfattelse, at vi især i 60+ vil risikere at miste mange medlemmer. F.eks. har vi ikke mail-adresser på 18 medlemmer. Det bør være muligt at tilbyde hjælp til oprettelse og også gøre det muligt at indbetale kontant. Systemet forudsætter pt. at man betaler med Dankort, og at kortoplysningerne automatisk benyttes ved de næste kontingentbetalinger. Medlemmerne skal også digitalt selv melde sig ud af foreningen.

Referent: Torben Reiff – 29.08.2013

 

Udskriv Email

Kontaktudvalgsmøde torsdag den 29. november 2012 i Grøndal Centeret

Dagsorden:

1.      Festen for senior 60+ den 2. november 2012

2.      Juleturnering for Senior 60+

3.      To-mandsturnering

4.      Træningsafslutning i 1. halvsæson 2012/2013

5.      Venskabsbesøg fra Falkenberg BTK 13.-14. marts 2013

6.       Eventuelt

 

Deltagere fra kontaktudvalget:

Flemming Larsen (formand), Jørn Malmtorp (medlem af bestyrelsen for BB), Kirsten Marner og Torben Reiff.

Ad dagsordenspunkt 1. Festen for Senior 60+ den 2. november 2012
Festen for Senior 60+ havde 65 deltagere (67 tilmeldte deltagere hvoraf 2 var syge på dagen). Klubben havde bevilget et tilskud på 3.500 kr. til festen, bl.a. til dækning af underholdning og musik.

Ole Nielsen blev udpeget til årets 60+’er i løbet af aftenen. Festen var vellykket for såvel spillere som deres ledsagere, og vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger mht. mad, underholdning og musik.

Ad dagsordenspunkt 2. Juleturnering

Juleturneringen afholdes tirsdag den 11. december kl. 9-15. Morgenmad og frokost til 60 kr. Maden leveres til klublokalet, da der er en anden booking til Teatercafeen, og vi har dårlige erfaringer med at afvikle vores underholdning sammen med bowlingholdet. Vi planlægger at afholde bordtennis-delen som en ”Daisy-turnering” som en videreudvikling af sidste års ”Kejserkrone-turnering”. Det skal nok blive muntert!

Frokost ca. 12.30 og lidt underholdning. Vi satser på også at afholde et uformelt årsmøde, hvor bl.a. kontaktudvalgets folkelige mandat forventes bekræftet samt nyvalg af udvalgets kandidat Ole Nielsen. Tanken er at vi også fremover afholder årsmøde sammen med juleturneringen uden officiel indkaldelse (da afholdelse af en juleturnering er den udløsende faktor). Dagsordenen vil være en variant af ”Peters Jul” dvs. helt uden overraskelser. Vi vil også høre om forslag til nye aktiviteter og selv anmelde planer om et nyt kursus ”Hjerte-starter” ved Kirsten og Team Bades dukker. Vi vil også afteste om der er stemning for at holde et åbent hus arrangement for ”Bedsteforældre og børnebørn” en dag i vinterferien - hvor vi jo alligevel skal passe dem, og de har fri fra skole!! Vi skal hygge og spille lidt bordtennis med de små og målet er, at det måske kan føre til en interesse for bordtennis. Forudsat at der er interesse for ideen i medlemskredsen vil vi søge klubben om et mindre bidrag til dækning af omkostninger til et sådant rekrutterings-arrangement.

Ad dagsordenspunkt 3. To-mandsturnering

2. afdeling af BB´s 2-mandsholdturnering 2012 -2013 afholdes i Grøndal Centret onsdag den 27. februar 2013. Ballerup, Albertslund (AIF) og Hvidovre deltager. Til 1. afdeling i november var der i alt 28 hold. Vi havde lånt Lavia’s lokale hvor A-gruppen spillede deres kampe.

Ad dagsordenspunkt 4. Træningsafslutning for 1. halvsæson 2012/2013

Til træningsrunden i efteråret har der været 19 deltagere. Der afholdes træningsafslutning 30.11.2012. Lars Møller og Helge Kocman har stået for træningen og Gert Jørgensen trådte til som vikar med stor succes, da Helge måtte aflyse pga. af sin håndoperation. Vi satser på en ny træningsrunde fra slutningen af januar 2013.

Ad dagsordenspunkt 5. Venskabsbesøg fra Falkenberg BTK 13.-14. marts 2013

Gert Jørgensen har via sit DGI formandskab etableret kontakt til Falkenberg BTK (kontaktperson Peter Karlsson). Der er 25-30 personer i FBTKs 60+ afdeling. Gert, Vagn Hansen (Roskilde/DGI) og Torben (Jørgen Jensen meldte afbud pga. sygdom) var på besøg i Falkenberg 8. november. Vi mødte op i klubbens træningstid for 60+ og spillede en række kampe med forskellige spillere for at få en fornemmelse af hinandens spillemæssige niveau. Det viste sig at vores niveau passer meget fint til Falkenbergs. Hvis man f.eks. sammenligner med niveauet i Senior 60+ i Brønshøj Bordtennis (BB) vil vores A-spillere spille fint op med FBTKs A-spillere. Begge klubber har ligeledes spillere på B- og C-niveau i en blanding af forskellige aldre. En enkelt A-spiller er lidt bedre end Gert. Vagn og Torben er i det store og hele på niveau med A-spillerne i rangering 3-8. Helge Kocman og Claus Biehl vil niveaumæssigt ligge klart over FBTKs bedste 60+ spillere.

 

Efterfølgende er det aftalt at Falkenberg kommer til København den 13.-14 marts 2013. Vi spiller 2 mandsturnering i Brønshøj Bordtennis. Der er 16 interesserede spillere fra den svenske klub, og vi har booket til 1 overnatning på Danhostel Bellahøj. Roskilde (Vagn Hansen) deltager også med et par hold. Nisse Billing er vores kontaktperson i Falkenberg 60+. Det er en meget spændende klub at etablere samarbejde med.

Ad dagsordenspunkt 6. Eventuelt
Flemming orienterede om DBTUs fremstød ”Slagstyrke 60”. Der er tale om et projekt, som giver råd og vejledning til klubberne om oprettelse af 60+ afdelinger.

Uwe fra Spandauer TTC meldte fra til det planlagte besøg i København. Vi aftalte med Georg fra Stralsund TTC at vi helt aflyste arrangementet i efteråret og evt. laver noget med Stralsund TTC til foråret 2013.

 

 

 

Referent: Torben Reiff – 01.12.2012

 

 

Udskriv Email

Kontaktudvalgsmøde tirsdag den 23. oktober 2012 i Grøndal Centeret

Dagsorden:

1.      Planlægning af fest for Senior 60+

2.      To-mandsturnering

3.       Juleturnering

4.       Eventuelt

 

Deltagere fra kontaktudvalget:

Flemming Larsen (formand), Jørn Malmtorp (medlem af bestyrelsen for BB), Kirsten Marner og Torben Reiff.

Ad dagsordenspunkt 1.Fest for Senior 60+

Festen afholdes fredag den 2. november 2012. Vi er langt med planlægningen omkring underholdning mv. Aftalt at vi får en 3 retters menu med velkomstdrink og kaffe for 200 kr. pr. deltager. Der er ved tilmeldingsfristen udløb (som er i dag) tilmeldt 67 medlemmer/ledsagere. Klubben har bevilget et tilskud på 3.000 kr. til festen, bl.a. til dækning af underholdning og musik. Vi gennemgik drejebog og ToDo-liste og sikrede at alt var under kontrol.

Ole Nielsen skal udpeges til årets 60+’er i løbet af aftenen.

Ad dagsordenspunkt 2. To-mandsturnering

1. afdeling af BB´s 2-mandsholdturnering 2012 -2013 afholdes i Grøndal Centret onsdag den 14. november 2012. Ballerup, Albertslund (AIF), Rødovre (B77) og Hvidovre er inviteret til at deltage. Hvis der tilmeldes mere end 24 hold bør vi overveje at låne Lavia’s lokale med 5 borde. Flemming holder kontakten til de andre klubber. Tilmeldingsfrist 7. november.

Ad dagsordenspunkt 3. Juleturnering

Der planlægges afholdt juleturnering enten tirsdag den 4. eller 11. december.

Ad dagsordenspunkt 4. Eventuelt
Uwe fra Spandauer TTC meldte fra til det planlagte besøg i København. Vi har derfor aftalt Georg fra Stralsund TTC at vi helt aflyser arrangementet i efteråret og evt. laver noget med Stralsund TTC til foråret 2013.

 

Vi har igangsat en ny træningsrunde med Lars Møller og Helge Kocman med 19 deltagere.

 

 

Referent: Torben Reiff – 25.10.2012

 

 

Udskriv Email